پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٤ شهریور ١٣٩٨
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
مدیر کل 88779744
  
معاون اجرایی شهر تهران88779152
  
معاون فنی88675836
  
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی88797156
  
مسئول غیرانتفاعی88786764
  
مسئول روابط عمومی88797157
  
مسئول آزمایشگاه بتن88675833
  
معاون اجرایی شهرستانهای تهران88779151
  
معاون مشارکتهای مردمی-