پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٤ شهریور ١٣٩٨
عملياتاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).باز کردن منو
   
نما:  همه پاسخ هااز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).باز کردن منو
مشاهده پاسخ
ايجاد شده توسط
  
  
پاسخی وجود ندارد.