پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٦ خرداد ١٣٩٧
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
مدیر کل ( modir-tehran@dres.ir  )88779744
  
معاونت اجرایی شهر تهران88779152
  
معاونت فنی88675836
  
معاونت اداری و مالی88797156
  
مسئول غیرانتفاعی88786764
  
مسئول روابط عمومی88797157
  
مسئول آزمایشگاه بتن88675833
  
مسئول فناوری اطلاعات ( Alipour@dres.ir )88797158
  
معاونت اجرایی شهرستانهای تهران88779151