پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

اهداء جوایز آزمون شرایط عمومی پیمان به نفرات برتر

 
  باعنایت به برگزاری آزمون شرایط عمومی پیمان در اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی ، از کارکنان این اداره کل آقایان علیرضا زینلی ، ، جواد دهقانی فرد  و ایمان جباری که به ترتیب
رتبه های اول تا سوم را کسب نموده بودند با اهداء جوایزی تقدیر و تشکر گردید .