پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

گرفتن مجوز و ثبت اطلاعات شناسنامه فنی فضا در اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی

arziabi%20faza%20d
 

پیرو بازدیدهای جداگانه ناظران عالیه سازمان و مدیر محترم کنترل پروژه آقای مهندس چاره خواه از روند اجرای پروژه فنی فضا در خراسان جنوبی ، کیفیت اجرای فرآیندها و وضعیت بازدید پروژه ها در این استان (خوب) ارزیابی شده و این استان مجوز ثبت اطلاعات شناسنامه ها را دریافت نمود .