پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

آمار 6 ماهه اول سال 1392 اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی

 
 

در نیمه اول سال 1392 پروژه های زیر  توسط اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی به بهره برداری رسیده است و هم اکنون مورد استفاده توسط آموزش و پرورش استان می باشد.

تعداد 35 پروژه با 11813 متر مربع زیربنا در سطح استان به بهره برداری رسیده است که در ذیل به صورت جزء به جزء توضیحاتی ارائه می گردد:

§        از این تعداد 19 پروژه شهری و 16 پروژه روستایی

§        از این تعداد 25 پروژه دولتی و 10 پروژه مشارکتی

§        از این تعداد 4 پروژه مقاوم سازی در مناطق زلزله زده می باشد.

از این تعداد 21 پروژه آموزشی با 61 کلاس درس،2 عدد خوابگاه ،2 عدد نمازخانه،8 عدد دیوار کشی و محوطه سازی، 1 سالن ورزشی و 1 عدد ساختمان اداری را شامل می شود.

پروژه ها به تفکیک شهرستان ها:

1-   7 پروژه در بشرویه با 725 مترمربع زیر بنا، 4 کلاس درس ،یک نماز خانه و یک محوطه سازی.

2-   8 پروژه در بیرجند با 5148 مترمربع زیر بنا،12 کلاس درس،یک سالن ورزشی،2 پروژه محوطه سازی و 1 خوابگاه.

3-   2 پروژه در در میان با 1806 مترمربع زیر بنا ،6 کلاس درس و یک محوطه سازی.

4-   2 پروژه در سرایان با 265 مترمربع زیر بنا ، 1 کلاس درس و یک دیوار کشی.

5-    3 پروژه در سربیشه با 1012 مترمربع زیر بنا، 9کلاس درس،یک خوابگاه.

6-    2 پروژه در فردوس با 740 مترمربع زیر بنا ،3کلاس درس و یک دیوار کشی.

7-   7 پروژه در قاین با 1558 مترمربع زیر بنا ،17 کلاس درس و یک محوطه سازی.

8-    4 پروژه در نهبندان با 559 مترمربع زیر بنا،9کلاس درس و یک نمازخانه.