پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
شرح مناقصه
ضمیمه
  
ضمیمه
  

((باسمه تعالي))

فراخوان  مناقصه عمومی دو مرحله ای (نوبت اول)

اداره كل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی(مناقصه گزاربه نشانی بیرجند –سراب –خیابان سپیده-سپیده  12 ) در نظر دارد، تامین تاسیسات گرمایشی (رادیاتور)تعدادی از مدارس سطح استان  را براساس قانون برگزاری مناقصات به تولیدکنندگان وتامین کنندگان واجدشرایط واگذار نماید . لذا متقاضیان علاقمند می توانندجهت دریافت اسناد مربوطه حداکثرتاتاریخ18/08/ 1392به این اداره کل واقع در بیرجند–سراب –خیابان سپیده-سپیده 12 -امورپیمانکاران یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir وسایت www.nosazimadares.ir/southkhorasan/ مراجعه نمایند.
پروژه  موضوع محل اجرا  مدت پیمان  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  تاریخ تحویل اسناد و پیشنهادات  تاریخ بازگشایی
خرید تاسیسات گرمایشی (رادیاتور) تعدادی ازمدارس سطح استان خراسان جنوبی  تامین 25000عددپره رادیاتورآلومنیوم طبق مشخصات اسناد مناقصه   مدارس سطح استان خراسان جنوبی 30روز 220میلیون ریال حداکثرساعت9صبح  مورخ02/09/1392 ساعت 13 مورخ02/09/1392
تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه های معتبرمورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی و موردقبول کارفرمابه مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد وقابل تمدید برای سه ماه دیگریا واریز نقدی به حساب شماره 2173062009008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی می باشد .
محل تحویل اسناد وپیشنهادات دبیرخانه اداره كل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی واقع در بیرجند –سراب –خیابان سپیده 12 و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل می باشد .

اداره كل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی

ضمیمه
  

اسناد پیوست می باشد

((باسمه تعالي))
« فراخوان مناقصه عمومی  دومرحله ای»
اداره كل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی در نظر دارد 80 دستگاه برد هوشمند( تعاملی) جهت تعدادی ازمدارس استان خریداری نماید، لذا از شركت هاي   واجد شرايط و داراي رتبه دريافتي از شوراي عالي انفورماتيك دعوت مي شود جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثرتاتاریخ 30/02/ 1391به این اداره کل واقع در       بیرجند –سراب –خیابان سپیده-سپیده 12 واحد قراردادها مراجعه نمایند.ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات (http://iets.mporg.ir) منتشر شده است.

تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه های معتبر بانکی مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی و موردقبول کارفرمابه مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد وقابل تمدید برای سه ماه دیگر یاواریز نقدی به حساب شماره 2173062009008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی می باشد .
محل تحویل اسناد وپیشنهادات: دبیرخانه این اداره کل  واقع در بیرجند –سراب –خیابان سپیده-سپیده  12 می باشد.

ضمیمه
  
اردیبهشت 1391
 
اسناد را از بخش پیوست همین پیام دریافت نمایید.
ضمیمه
  
فروردین 1391
 
اسناد مناقصه پیوست می باشد.
ضمیمه
  
اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي در نظر دارد ازطريق مناقصه تعدادی رایانه و دیتاپروژکتور جهت مدارس استان خریداری نماید. لذا از شركت هاي واجدالشرايط و داراي رتبه دريافتي از شوراي عالي انفورماتيك (براي كامپيوتر نياز است)دعوت مي شود درصورت تمايل در این مناقصه شركت نموده و جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس بيرجند – سراب – خيابان سپيده – سپيده 12 – اداره كل نوسازي مدارس خراسان جنوبي – امور قراردادها مراجعه نموده و یا از پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات (http://iets.mporg.ir ) دریافت نمایند.در ضمن مهلت دریافت اسناد از تاريخ انتشار تا تاريخ 12/9/1390 مي باشد.
 
ضمیمه
  

اسناد مناقصه خرید میز و صندلی دانش آموزی توسط اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

ضمیمه
  
اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی در نظردارد از طریق مناقصه تعداد95دستگاه رایانه تیپ آموزشی ، تعداد107دستگاه رایانه تیپ اداری وتعداد 42 دستگاه ویدئو پروژکتوربرابرمشخصات فنی وشرایط مندرج دراسناد مناقصه جهت تعدادی از مدارس سطح استان خریداری نماید. بدینوسیله از شرکت های واجدالشرایط ودارای رتبه معتبر ودارای اعتبار از شورای عالی انفورماتیک دعوت می شود در صورت تمایل در مناقصه فوق شرکت نمایند
ضمیمه
  
آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران
ضمیمه
  
آگهی فراخوان مناقصه (نوبت اول)

 
اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی در نظردارد  ، پشتیبانی و نقلیه خویش را درسال 1389 ازطریق مناقصه به پیمان کار ( شرکت خدماتی ) واجد صلاحیت و ذیصلاح واگذار نماید .
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه ازتاریخ
18/1/1389 لغایت 25/1/1389 به آدرس بیرجند – سراب – خیابان سپیده – سپیده 12- اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی – واحد قراردادها و امورحقوقی یا به سایت http://www.nosazimadares.ir/southkhorasan مراجعه نمایند . ضمناً هزینه های آگهی های مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد .
 
ضمیمه
  
اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي در نظر دارد ازطريق مناقصه تعداد 225 دستگاه رايانه با تجهيزات كامل جهت مدارس سطح استان خريداري نمايد .
بدينوسيله از شركت هاي واجدالشرايط و داراي رتبه دريافتي از شوراي عالي انفورماتيك دعوت مي شود درصورت تمايل در مناقصه فوق شركت نمايند .
1- محل فروش اسناد مناقصه : بيرجند – سراب – خيابان سپيده – سپيده 12 – اداره كل نوسازي مدارس خراسان جنوبي – امور قراردادها مي باشد .
2- مهلت تكميل اسناد و تحويل پاكات : حداكثر 14 روز پس از انتشار اين آگهي درمحل دبيرخانه اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي
3- هزينه چاپ آگهي ازجمله اين فراخوان به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
4- اين اداره كل حق اعلام برنده هركدام از اقلام مناقصه را بطور جداگانه براي خود محفوظ مي دارد .
 
ضمیمه
  
جهت مشاهده آگهي فراخوان مناقصه به پيوست ها مراجعه گردد .