پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
  
  
  
  
  
آجر و مشخصات آن.pdf
  
121 KB 1388/7/13 10:44
آجرها و بلوك ها.doc
  
159 KB 1388/7/13 11:33
آزمايش دانسيته در محل.pdf
  
483 KB 1388/7/13 10:44
آماده سازي بستر خاكريزها.pdf
  
141 KB 1388/7/13 10:44
افزودني هاي بتن.pptSlide 1
  
1561 KB 1388/7/13 11:55
انواع پي و مطالعات آن.pptپی (Foundation)
  
126 KB 1388/7/13 10:44
بتن اسفنجي.pdf
  
136 KB 1388/7/13 11:43
بتن انعطاف پذير.pdf
  
37 KB 1388/7/13 10:44
بتن سبك و اثر ميكروسيليس ها در افزايش مقاومت آن.docبتن سبك و اثر ميكروسيليس ها در افزایش مقاومت آن
  
52 KB 1388/7/13 11:09
بتن سبك و اثر ميكروسيليس ها در افزايش مقاومت آن.pdf
  
92 KB 1388/7/13 11:39
بسترسازي و پي سازي روي خاك هاي ريزدانه و اشباع.pdf
  
296 KB 1388/7/13 11:46
پي هاي شمعي.pptPile Foundations
  
159 KB 1388/11/4 13:02
ترك در بتن.pdf
  
1069 KB 1388/7/13 10:44
ترك در ساختمان.pdf
  
68 KB 1388/7/13 10:44
جوش.doc1) دستورالعمل جوش استاندارد (Standard WPSs)
  
362 KB 1388/7/13 11:33
چك ليست كنترل فايلها، دفترچه محاسبات و نقشه‌هاي اجرايي(سازه).DOCروش اجرايي:  بازنگری مدیریت در سیستم کیفیت
  
291 KB 1388/7/13 11:33
دستورالعمل ساخت و اجراي  بتن در کارگاه327.pdf
  
5665 KB 1388/7/13 10:44
راهنماي طراحي سالن هاي ورزشي.pdf
  
1492 KB 1389/2/13 09:30
روانگرايي.pdf
  
3493 KB 1388/7/13 11:59
زهكشي.pdf
  
73 KB 1388/7/13 10:44
سازه نگهبان.pdf
  
5821 KB 1389/2/13 09:30
سربرگ بتن-o.pdf
  
59 KB 1388/7/13 10:44
سيمان پوزولاني.pdf
  
151 KB 1388/7/13 11:39
سيمان1.pdf
  
115 KB 1388/7/13 11:43
شفته آهكي.pdf
  
55 KB 1388/7/13 10:44
شيوه نامه  ارزيابي مقاومت و پذيرش بتن.pdf
  
134 KB 1388/7/13 10:44
طرح اختلاط و ضرايب تقليل.pdf
  
143 KB 1388/7/13 10:44
ظرفيت باربري.pptSoil Mechanics B
  
560 KB 1388/12/26 09:33
عامل عريان شدن در روسازي آسفالتي.pdf
  
104 KB 1388/7/13 10:44
عملكرد پي ها در هنگام زلزله.pptSlide 1
  
910 KB 1388/7/13 10:44
كتاب خاك(فصل اول).pdf
  
382 KB 1388/7/13 12:06
كتاب خاك(فصل دوم).pdf
  
664 KB 1388/7/13 12:06
كتاب خاك(فصل سوم).pdf
  
697 KB 1388/7/13 12:06
مباحثي در مورد مهندسي خاك.docمباحثي در مورد مهندسي خاك
  
61 KB 1388/7/13 11:33
مبحث 5- مصالح و فرآورده هاي ساختماني.pdf
  
381 KB 1388/7/13 11:46
مراحل پي سازي.pdf
  
96 KB 1388/7/13 11:39
مزايا و معايب ساختمانهاي فلزي.docمزایا و معایب ساختمانهای فلزی
  
36 KB 1388/7/13 11:33
معرفي سيمان.pdf
  
138 KB 1388/7/13 11:43
مواد افزودني بتن.pdf
  
438 KB 1388/7/13 11:46
نقش افزودني هاي بتن در مقاوم سازي سازه ها.pdf
  
72 KB 1388/7/13 11:39
نقش حباب در بتن.doc
  
38 KB 1388/7/13 10:44
نکات حائز اهميت در سازه هاي بتني.docنکات حائز اهمیت در سازه های بتنی
  
35 KB 1388/7/13 11:33