پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٧

تاريخچه تاسيس سازمان نوسازي توسعه و تجهيز مدارس كشور

(اداره كل نوسازي توسعه و تجهيز مدارس استان قم )

 

 1 ــ   تاريجچه تاسيس:

الف :   سازمان نوسازی توسعه و تجهيز مدارس کشور بر اساس قانون مصوب ارديبهشت ماه سال 1354 بعنوان يک سازمان وابسته به آموزش و پرورش تاسيس شد و از اوايل سال 1355 فعاليت خود را آغاز کرده است .

 

ب : اداره کل نوسازی مدارس استان قم در سال  1375  تاسيس گرديد.

 

2ــ  هدف تاسيس

احداث،نوسازی توسعه، و ترميم و تعمير ساختمانهای آموزشی و پرورشی مورد نياز و تعيين معيارهاواستانداردهای مطلوب برای تجهيزات مربوط.

 

 3 ــ  وظايف اساسی

انجام بررسی های لازم جهت استقرار مدارس و ساير فضاهای آموزشی و پرورشی در مناطق مختلف کشور با توجه به تغييراتی که از نظر مسائل جمعيتی ، اقتصادی و اجتماعی حاصل میشود.ــ   تهيه نقشه های ساختمانی فوق. بررسی و تهيه نقشه های ساختماني مورد نياز در هر منطقه با توجه به شرايط اقليمي، فرهنگي و امكانات محلي.

 

ــ   احداث بناي مدارس و ساير ساختمانهاي آموزشي و پرورشي و توسعه و ترميم و نوسازي ساختمانهاي موجود.

ــ    تجهيز ساختمانهاي مذكور به وسايل اداري،آموزشي،كارگاهي آزمايشگاهي و رفاهي.

ــ    تهيه و اجراي برنامه هاي تعميرات اساسي مدارس كشور.

 

ـ   مطالعه و تحقيق و تهيه ضوابط، معيارها و استانداردهاي فضاهاي آموزشي و پرورشي و تجهيزات مربوطه.