پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ٢ خرداد ١٣٩٧
ارسال به پیام رسان
مديريت مجوزهامديريت مجوزها

عنوان

آگهي فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای شماره آگهی1/95

متن

مجمع خیرین مدرسه ساز استان ایلام در نظر دارد بر اساس آگهي شماره 1/95 احداث دبستان یک کلاسه چناران زردلان، دوکلاسه پیامن هلیلان را در قالب یک قرارداد   از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد. لذا از كليه پيمانكاران حقیقي یا حقوقی كه تمايل دارند در مناقصه شركت نمايند دعوت بعمل مي آيد تا جهت دريافت اسناد مناقصه به سايت اداره كل نوسازي مدارس استان ايلام به نشاني www.nmilam.com مراجعه نمايند تاريخ دريافت اسناد مناقصهه از تاریخ شنبه 18/10/1395  لغایت سه شنبه 21/10/1395  بوده و تحويل پاکات پيشنهاد قيمت تا آخر وقت سه شنبه 21/10/1395  مي باشد. لازم است پيمانكاران محترم پيشنهادات قيمت  خود را طبق شرايط مناقصه  به همراه تصویر آخرین آگهی تاسیس شرکت+ اساس نامه شرکت + گواهی تاییدیه صلاحیت  و سایر  اسناد مناقصه در پاكتهاي در بسته در مدت مذكور به دبيرخانه اداره كل تحويل نمايند و فقط ضمانتنامه بانكي معتبر قابل قبول بوده و چكهاي تضمين شده بانكي فاقد اعتبار مي باشد. پاکات پیشنهاد در روز چهارشنبه 22/10/1395   توسط كميسيون مناقصه باز و نتيجه اعلام خواهد شد.  قابل توجه آنكه جريمه تأخير در اجراي كارها  طبق بند ب شرایط عمومی پیمان در ماده 50 شرايط خصوصي پيمان درج مي گردد . ضمناً رعایت  بخشنامه شماره 501445/95 مورخ 20/02/95 معاونت محترم برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست محترم جمهوري الزامی می باشد .  اين فراخوان مناقصه در سايت مناقصات دولتي به نشاني www.IETS.mporg.ir درج گرديده است و تمامی شرکت کنندگان می بایست در سامانه ساجات ثبت نام کرده باشند. هزينه آگهي نيز بعهده پيمانكار برنده مناقصه مي باشد .همچنین در موارد لزوم،  استفاده از دستورالعمل تعيين دامنه قيمت هايي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحله اي و دومرحله اي به شماره 158764/94 مورخ 13/07/944 در اختیار کارفرما می باشد.

مشخصات پروژه

رديف

عنوان پروژه

محل اجرا

مبلغ برآورد

(ريال)

مبلغ تضمين

(ريال)

رشته و رتبه پيمانكار

مدت پيمان

1

احداث دبستان یک کلاسه چناران زردلان و دو کلاسه پیامن

هلیلان

1,344,272,587

68,000,000

شرکت حقوقی حداقل پایه 5 و شخص حقیقی رتبه 1 و2و3

3.5 ماه

تصویر

http://www.dres.ir/public/PublishingImages/lists/news_public/archive/images%5B4%5D.jpg

تاریخ

1395/10/22

استان

ایلام

تاریخ انقضا

ضمايم
ارسال به پیام رسان