پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٧
ارسال به پیام رسان
مديريت مجوزهامديريت مجوزها

عنوان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره 10 ایلام

متن

آگهي فراخوان مناقصه عمومي(نوبت اول)           شماره آگهي 10/97

 

اداره كل نوسازي مدارس استان ايلام در نظر دارد بر اساس آگهي شماره 10/97 نسبت به خرید اقلام دستگاه کپی کانن، دستگاه کپی شارپ و اسکنر سه کاره که ریز آنها در ستون توضیحات جدول ذیل موجود است. طبق مشخصات از طريق مناقصه عمومي به شرکتهای واجد صلاحيت واگذار نمايد لذا از شرکتهایی كه تمايل دارند در مناقصه شركت نمايند دعوت بعمل مي آيد تا جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه ستاد به آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.

جدول عناوین اقلام مناقصات

رديف

عنوان

 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(ریال)توضیحات
1 15دستگاه کپی کانن 40,000,000Canon image RUNNER 2204 A3
24   دستگاه کپی شارپ 20,000,000Sharp AR-6023N
3دستگاه اسکنر سه کاره 5,000,000Kodak i2620

 

1-نشاني دريافت و تحويل اسناد مناقصه :

این مناقصه به صورت کاملا الکترونیکی برگزار میشود و تنها ضمانتنامه به صورت فیزیکی تحویل این اداره کل با نشانی ذیل میگردد. یعنی توکن پیمانکاران حکم امضاء زنده داشته وهرآنچه مناقصه گران در سامانه آپلود وبرای این اداره کل ارسال میکنند پس از تعیین برنده میباست توسط وی همراه قرارداد ، در محل مهر وامضاء گردد(تنها برنده مناقصه امضاء میکند).

ایلام – بلوار شهید بهشتی -  اداره كل نوسازي مدارس استان ایلام (تلفن 08432222211)

2- تاريخ و مهلت دريافت و باز گشایی اسناد مناقصه :

مهلت دريافت اسناد مناقصه به مدت3  روز از انتشار آگهي از تاريخ 30/03/97   لغايت پايان وقت اداري مورخ01/04/97  مي باشد.

مهلت تحويل اسنادمناقصه تا پايان وقت اداري  مورخ 11/04/97 مي باشد .

زمان بازگشایی پاکات  اسناد مناقصه مورخ  12/04/97 می باشد .

3- پرداخت هزینه خرید تجهیزات:

پرداخت هزینه خرید تجهیزات به صورت نقدی میباشد.

اين فراخوان مناقصه در سامانه ستاد یه نشانی www.setadiran.irدرج گرديده است .هزینه 6 نوبت روزنامه که چهار نوبت آن مربوط به دو مناقصه تجدید شده قبلی و دو نوبت مربوط به همین مناقصه میباشد به عهده برنده مناقصه میباشد.

تصویر

تاریخ

1397/4/13

استان

ایلام

تاریخ انقضا

ضمايم
ارسال به پیام رسان