پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ١ شهریور ١٣٩٨
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
توضيحات
  
ضمیمه
  
اتفاق نظر آيات عظام در استفاده از سهم امام عليه السلام در امر مدرسه سازي
 
ضمیمه
  
اتفاق نظر آيات عظام در استفاده از سهم امام عليه السلام در امر مدرسه سازي
ضمیمه
  
برخي استفتائات از حضرت امام خميني(ره) و حضرت آيت الله خامنه اي (حفظه الله) در بحث وقف
ضمیمه
  
ضمیمه
  
ضمیمه
  
ضمیمه