پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٢٨ شهریور ١٣٩٨
صفحه اصلی
  
  
  
لیست کارشناسان ادارات کل نوسازی 8888مدارس.xls
  
1397/7/1 16:53
مطالب مورد استفاده همكاران.doc
  
1394/6/3 14:37
كارگاه مجازي آموزش مكاتبات اداري.doc
  
1394/5/13 10:52
مجموعه قوانین، آئین‌نامه‌ها، دستورالعملها وبخشنامه‌های مربوط به اسناد ملی کشور.docx
  
1394/4/23 10:15
پاسخ به سوالات.DOC
  
1389/5/16 14:09
تاملي بر اصلاح ماده يك قانون چهارم
  
1389/5/2 12:19
پيوست نامه   سوالات روساي آموزش و پرورش از مديريت محترم حقوقي سازمان جناب آقاي قلي پور در سال 85.DOC
  
1389/4/30 17:32
فرم فهرست مجوزهاي مصوب شورا.doc
  
1389/4/30 15:48
تعريف جداول زماني.doc
  
1389/4/30 15:46
پرسشنامه وضعيت كيفي و كمي بايگاني.doc
  
1389/4/30 15:45
فهرست اوراق داراي مجوز امحاءو راهنماي تكميل.doc
  
1389/4/30 15:41
فرم شنا سايي پرونده هاو راهنماي تكميل.doc
  
1389/4/30 15:40
فرم تقاضاي انتقال اسنادو راهنماي تكميل.doc
  
1389/4/30 15:39
صورتجلسه اوراق امحايي و راهنماي تكميل.doc
  
1389/4/30 15:38
صو ر تجلسه انتقا ل اسنا دو راهنماي تكميل.doc
  
1389/4/30 15:38
درخواست مجوز امحا اراق راكدو راهنماي تكميل.DOC
  
1389/4/30 15:37
فرم فهرست اوراق داراي مجوز امحا.doc
  
1389/4/30 15:37
فرم صورتجلسه اوراق امحائي.doc
  
1389/4/30 15:36
فرم صورتجلسه انتقال اسناد.doc
  
1389/4/30 15:35
فرم شناسايي پرونده ها.doc
  
1389/4/30 15:35
فرم درخواست مجوز امحاي اوراق راكد.doc
  
1389/4/30 15:34
فرم تقاضاي انتقال اسناد و پرونده هاي اسناد راكد.doc
  
1389/4/30 15:34
راهنماي تكميل فرم فهرست اوراق داراي مجوز امحا.doc
  
1389/4/30 15:33
راهنماي تكميل فرم صورتجلسه اوراق امحائي.doc
  
1389/4/30 15:32
راهنماي تكميل فرم شناسائي پرونده ها.doc
  
1389/4/30 15:31
راهنماي تكميل فرم تقاضاي انتقال اسناد و پرونده هاي اسناد راكد.doc
  
1389/4/30 15:27
راهنماي تكميل صورتجلسه انتقال اسناد.doc
  
1389/4/30 15:27
محتویات پرونده های پروژه های عمران1.doc
  
1389/4/30 15:26
درخواست مجوز امحاء.doc
  
1389/4/30 15:24
جدول مجوزها.doc
  
1389/4/30 15:23
1 - 30بعدی
ابلاغ ماده 45 قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر 
توسط Shahram Sarraf
 1396/8/14 15:45
 
ابطال مصوبه 
توسط Shahram Sarraf
 1396/2/20 13:09
 
نصاب معاملات 96 
توسط Shahram Sarraf
 1396/2/20 13:03
 
توسط صراف 
توسط mohamad adib
 1396/1/14 11:16
 
توسط صراف  
توسط mohamad adib
 1396/1/14 11:03
 
(اعلانات بیشتر ...)
هم اکنون هيچ رويدادی در پيش رو نيست.
 
 
لوگوی Microsoft Windows SharePoint Services
 http://medu.ir/Portal/Home/