پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 
 

چكيده طرح ارزيابي قابليت اعتماد ساختمان هاي اسكلت فلزي مدارس شهرستان سنندج

 

در راستاي آيين نامه اجرايي بند الف  ماده 108 قانون بودجه 90 در خصوص تامين اعتبار پروژه هاي پژوهشي اداره كل نوسازي مدارس استان اقدام به برنامه ريزي و اجراي 4 طرح پژوهشي نموده است. يكي از طرح ها در زمينه ارزيابي قابليت اعتماد ساختمان هاي اسكلت فلزي مدارس شهرستان سنندج مي باشد. هدف از انجام اين طرح موازنه هزينه و كاركرد در برابر مقاومت مورد انتظار از ساختمان ها مي باشد. اين طرح توسط آقاي دكتر يزداني كه از اساتيد دانشكده فني دانشگاه كردستان مي باشند در حال انجام مي باشد.

مبنای طراحی در حالت حدی که بر اساس نظریه احتمالات استوار می باشد در چند سال اخیر در آیین‌نامه ها و دستورالعمل های مختلف طراحی اعمال شده است. قابلیت اعتماد سازه‌ها نقشی اساسی در فرمول بندی ضوابط آیین نامه‌های طراحی و در ضرایب بار آیین‌نامه های بارگذاری ایفا می کند. به کمک تئوری قابلیت اعتماد سازه‌ها مقدار سطح اعتماد هدف در طراحی سازه‌ها که به نوعی بیانگر سطح ریسک مورد قبول در آیین نامه‌های طراحی است، محاسبه می‌گردد. به کمک طراحی احتمالاتی می توان مبانی قابلیت اعتماد سازه‌ها در طراحی در حالت حدی را اعمال کرد. در این مطالعه برای محاسبه شاخص اعتماد سازه‌ها روشی ارائه گردیده است که دو نکته مهم یعنی ساده بودن روش و دقت روش در ارزیابی و محاسبه شاخص اعتماد سازه‌ها درنظرگرفته شده است. مقادیر شاخص اعتماد به کمک نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی افزایشی و انتخاب ضریب شکل‌پذیری به عنوان معیار غیرخطی سازه، محاسبه می گردد. روش تحلیل دینامیکی افزایشی یک روش تحلیل پارامتری است که در چند سال اخیر به شکل های مختلفی به منظور تخمین عملکرد کلی سازه تحت بارهای لرزه‌ای به کار برده می شود. در اين روش سازه تحت اثر زمين لرزه‌های مختلف به صورت غيرخطی ديناميکی تحليل می‌گردد و برای اينکه رفتار سازه در کل محدودۀ خطی و غيرخطی بررسی شود، شدت زمين لرزه با يک ضريب به عنوان ضريب مقياس تغيير داده می‌شود و سازه تحت اثر مجموعه اين زمين لرزه‌ها قرار می‌گيرد. در روش تحليل ديناميکی افزايشی به خوبی می توان تغييرات رفتار سازه از محدوده ی الاستيک به محدوده ی جاری شدن و در نهايت خرابی را مشاهده و مشخصه پاسخ سازه نسبت به سطوح مختلف زمين لرزه محاسبه می گردد و استنباط سازه‌ای بهتری از پاسخ نسبت به زمين لرزه‌های ضعیف تا شديد بدست می‌آيد. هدف اصلی این مطالعه محاسبه شاخص اعتماد مدارس فولادی در شهرستان سنندج است كه بر اساس آیین نامه های ایران و ضوابط خاص سازمان نوسازی مدارس طراحي شده‌اند.

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس كردستان