پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 

نشست ارزيابي مرحله سوم از دور دوم شوراهاي منطقه ا ي

در جلسه اي كه 14 دي ماه به منظور ارزيابي بازديد پروژه هاي استان كردستان توسط اعضاي شوراي منطقه ي يك بعمل آمد ابتدا مهندس شيرزادي مدير كل نوسازي مدارس استان كردستان ضمن خير مقدم ، قدرداني خود را از حضورمعاونت محترم سازمان  ومديران كل و كارشناسان ديگر استانها اعلام ، سپس مهندس مسلمي ضمن مثبت ارزيابي كردن نتيجه بازديد ها و قدرداني از تلاش همكاران اهداف برگزاري شورا را دومورد خواند كه مهمترين موضوع آن را گرفتن تجربيات جديد استاني و انتقال نكات برجسته به ساير استانها دانست . دومين مورد حائز اهميت را خود كنترلي قبل از نظارت ساير دستگاههاي اجرايي  ارزيابي كرد . درادامه جلسه نقاط قوت و ضعف پروژه هاي بازديد شده مورد بحث و تجزيه و تحليل و پاسخگويي از طرف كارشناسان نوسازي مدارس كردستان قرار گرفت.

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان