پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 
 

 

      آگهي فراخوان شركت در مناقصه

اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان در نظر دارد بر اساس آيين نامه قانون برگزاري مناقصات، اجراي عمليات پروژه هاي مشروحه ذيل را از طريق فراخوان و مناقصه عمومي و بر اساس بخشنامه سر جمع واگذار نمايد. لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط و داراي گواهينامه تشخيص صلاحيت در رشته ابنيه دعوت مي گردد جهت اعلام آمادگي، دريافت اسناد ارزيابي ، مدارك توان اجراي كار و تسليم مدارك مورد نياز حداكثر بمدت 15 روز از تاريخ درج آگهي در (روزنامه سراسري همشهري مورخ پنجشنبه 14 ارديبهشت ماه سال1391 )  به اين اداره كل واقع در سنندج – خيابان پاسداران جنب خانه معلم مراجعه نمايند. ضمنأ ارزيابي كيفي كليه پيمانكاران متقاضي الزاميست ، بجز پيمانكاراني كه از شهريور ماه سال90 به بعد در اين اداره كل ارزيابي شده اند و حد نصاب مورد نياز را نيز كسب نموده اند .

لازم به توضيح است هزينه درج آگهي فراخوان در روزنامه از برندگان مناقصه اخذ مي گردد.

(ضمنا لازم است پيمانكاران، مبلغ ظرفيت مجازكاري خود را براي شركت در مناقصه مطابق بخشنامه شماره 110404/20 مورخه 25/11/1390 كنترل نمايند)

 

رديف

عنوان پروژه

محل اجرا(شهر)

محل اجرا(روستا)

مبلغ بر آورد (ريال)

مبلغ تضمين ( ريال )

نوع سازه

مدت اجرا

رتبه پيمانكار

1

هنرستان فني كامياران(پسرانه)

كامياران

 

12055149840

41580000

بتني، فلزي

18ماه

پيمانكاران واجد شرايط

2

هنرستان فني مريوان (پسرانه)

مريوان

 

12055149840

41580000

بتني،فلزي

18ماه

پيمانكاران واجد شرايط

3

دبيرستان 12 كلاسه دهگلان

دهگلان

 

10091481270

37500000

فلزي

16ماه

پيمانكاران واجد شرايط

4

دبيرستان 12 كلاسه بيجار

بيجار

 

10091481270

37500000

فلزي

16ماه

پيمانكاران واجد شرايط

5

دبيرستان 12 كلاسه بيجار

بيجار

 

10091481270

37500000

فلزي

16ماه

پيمانكاران واجد شرايط

6

احداث پروژه زبان سرا (كانون پرورش فكري كودكان استان كردستان)

سنندج

 

16212792460

50230000

فلزي

18ماه

پيمانكاران واجد شرايط

7

سالن ورزشي توحيد بانه

بانه

 

1807472424

12140000

تكميلي

7ماه

پيمانكاران واجد شرايط

8

سالن ورزشي آزادگان سقز

سقز

 

2896345798

15540000

تكميلي

12 ماه

پيمانكاران واجد شرايط

9

سالن ورزشي پرتودانش بيجار

بيجار

 

2242011796

13500000

تكميلي

7ماه

پيمانكاران واجد شرايط

10

تكميل استخر استاد پژوهش بهاران

سنندج

 

12320976870

42130000

بتني،فلزي

16ماه

پيمانكاران واجد شرايط

11

احداث استخر حيات طيبه

سنندج

 

10301694240

37930000

بتني،فلزي

16 ماه

پيمانكاران واجد شرايط

12

احداث استخرشهرستان سقز

سقز

 

14635713750

46950000

بتني،فلزي

16 ماه

پيمانكاران واجد شرايط

13

احداث استخر شهرستان بيجار

بيجار

 

10301694240

37930000

بتني،فلزي

16 ماه

پيمانكاران واجد شرايط

14

احداث استخر شهرستان بانه

بانه

 

10301694240

37930000

بتني،فلزي

16 ماه

پيمانكاران واجد شرايط

15

احداث استخر شهرستان كامياران

كامياران

 

10301694240

37930000

بتني،فلزي

16 ماه

پيمانكاران واجد شرايط

16

احداث استخر شهرستان دهگلان

دهگلان

 

10301694240

37930000

بتني،فلزي

16 ماه

پيمانكاران واجد شرايط

17

احداث استخر شهرستان ديواندره

ديواندره

 

10301694240

37930000

بتني،فلزي

16 ماه

پيمانكاران واجد شرايط

18

احداث استخر شهرستان مريوان

مريوان

 

10301694240

37930000

بتني،فلزي

16 ماه

پيمانكاران واجد شرايط

19

هنرستان فني دلبران قروه (پسرانه)

دلبران

 

11013866690

39410000

بتني،فلزي

18 ماه

پيمانكاران واجد شرايط

20

راهنمايي 6 كلاسه حسن آباد ياسوكند

حسن آباد ياسوكند

 

4151512132

19460000

بتني،فلزي

12 ماه

پيمانكاران واجد شرايط

 

روابط عمومي اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان كردستان