پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 
 

       آگهي مناقصه محدود

 

       شماره  :11832/3/1792     تاريخ:29/9/92

 

               موضوع مناقصه :خريد تجهيزات   تاسيسات حرارتي گرمايشي استاندارد مدارس استان كردستان                                                                                                                                           

اداره كل نوسازي ، توسعه وتجهيزمدارس استان كردستان درنظردارد تجهيزات تاسيسات حرارتي گرمايشي استانداردموردنياز مدارس راازطريق   مناقصه محدودخريداري نمايد.

موضوع مناقصه : خريد تجهيزات   تاسيسات حرارتي گرمايشي استاندارد مدارس استان كردستان  

شامل :( انواع پكيچ زميني گازي و گازوئيلي ، مشعل  گازي وگازوئيلي و رادياتورفولادي)                            

تاريخ ارائه اسناد مناقصه  : ازروز شنبه مورخ 7/10/92 تا روزشنبه مورخ 14/10/92

محل تحويل ودريافت اسنادمناقصه  ، سنندج – خيابان پاسداران -جنب خانه معلم – اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان – واحد تداركات  تلفن : 3232165 – 0871 داخلي 215

كليه مناقصه گران واجدشرايط وداراي صلاحيت وتوان اجراي كار براساس اسناد ارزيابي صلاحيت امتيازدهي خواهند شد ودرصورت احراز شرايط مي توانند درمناقصه شركت نمايند.

                                                                                                  

روابط عمومي اداره كل نوسازي ، توسعه وتجهيز مدارس استان كردستان