پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 
 

بسمه تعالي

                                      آگهي مناقصه محدود                                    شماره  :  2280/1/1793

          تاريخ: 7/4/93

              

   موضوع مناقصه :

خريد تجهيزات   اداري وهوشمند سازي  مدارس استان كردستان                                        

اداره كل نوسازي ، توسعه وتجهيزمدارس استان كردستان درنظردارد تجهيزات اداري وهوشمندسازي   موردنياز مدارس استان راازطريق   مناقصه محدودخريداري نمايد.

     موضوع مناقصه : خريد تجهيزات   اداري و هوشمند  سازي  مدارس استان كردستان  

     شامل :( رايانه لپ تاپ ، ديتا پروژكتور، دستگاه تكثير و چاپگرليزري )                           

تاريخ ارائه اسناد مناقصه  : ازروز يكشنبه مورخ 15/4/93 تا روزسه شنبه مورخ 17/4/93

محل تحويل ودريافت اسنادمناقصه  ، سنندج – خيابان پاسداران -جنب خانه معلم – اداره كل نوسازي    مدارس استان كردستان – واحد تداركات  تلفن : 3232165 – 0871 داخلي 215

كليه مناقصه گران واجدشرايط وداراي صلاحيت وتوان اجراي كار براساس اسناد ارزيابي صلاحيت امتيازدهي خواهند شد ودرصورت احراز شرايط مي توانند درمناقصه شركت نمايند.

     ضمنا" اين اداره كل دررديك يا كليه پيشنهادها مختاراست.

                                                                                            

  روابط عمومي اداره كل نوسازي ، توسعه وتجهيز مدارس استان كردستان