پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 
 

آگهي مناقصه عمومي (دومرحله اي)

اداره كل نوسازي ، توسعه وتجهيزمدارس استان كردستان

                                     شماره :587-91      مورخ :21/5/91

اداره كل نوسازي ،توسعه وتجهيزمدارس استان كردستان درنظردارد خريد تجهيزات آزمايشگاهي (كيتهاي آموزشي مقطع ابتدائي نظام جديد طرح 3-3-6 ) را ازطريق فراخوان ومناقصه دو مرحله اي خريداري نمايد.

موضوع مناقصه :

 خريد كيتهاي آزمايشگاهي مقطع ابتدائي نظام جديد طرح 3-3-6

تاريخ ارائه ومهلت ارسال فرم هاي ارزيابي:

زمان ارائه وتحويل فرمهاي ارزيابي به شركت كنندگان  ازتاريخ انتشارآگهي درروزنامه سراسري جمهوري اسلامي مورخه سه شنبه 24 مرداد به مدت 7 روزومهلت ارسال وعودت اسناد ومدارك ارزيابي ازتاريخ انتشارآگهي15 روزميباشد.

محل تحويل ومشاهده آگهي وفرمهاي ارزيابي :

محل تحويل – سنندج- خيابان پاسداران – جنب خانه معلم اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان – واحد تداركات – تلفن 3232165-0871 داخلي 239

كليه مناقصه گران واجدشرايط وداراي صلاحيت وتوان اجراي كاربراساس اسنادارزيابي صلاحيت وامتيازدهي خواهندشدودرصورت احرازشرايط مي تواننددرمناقصه شركت نمايند.

ضمنا" هزينه چاپ دونوبت آگهي درروزنامه به عهده برندگان مناقصه ميباشد.

  

روابط عمومي اداره كل نوسازي ، توسعه وتجهيزمدارس استان كردستان

 

       فرم ارزيابي شركتهاي سازنده تجهيزات                                                       ص1

(اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان)

رديف

مشخصات شركت

1

نام شركت :

سرمايه ثبت شده :

شمارثبت :

تاريخ ثبت :

2

نشاني شركت

آدرس پستي:

 

آدرس سايت:

تلفن:                                                                                                         دورنگار:

 

كدپستي:                                                                       كد اقتصادي :

3

نوع فعاليت :

4

نوع مالكيت :    دولتي

 

 

 

غيردولتي

 

 

 

خصوصي

 

 

 

تعاوني

 

 

 

غير

 

 

 

 

 

 

شرح

مقدار امتياز

حداكثر امتياز

امتياز كسب شده

5

سابقه فعاليت مفيد شركت

به ازاي هرسال فعاليت يك امتياز

20

 

6

داشتن نمايندگي توزيع كننده ( عامل مركزفروش در استانها)

به ازاي هر5 نمايندگي يك امتياز

10

 

7

داشتن سيستمهاي كنترل كيفي و دارا بودن مهركنترل كيفيت

 

10

 

8

داشتن امكان تامين مجدد كالا و قطعات يدكي و مواد مصرفي

 

10

 

9

داشتن ظرفيت توليد واردات متناسب با ميزان كالاهاي موضوع مناقصه

 

10

 

10

نحوه بسته بندي وحمل ونقل كالا

 

10

 

11

تعداد كارشناسان متخصص باتوجه به فعاليت شركت

به ازاي هر 2 نفر يك امتياز

20

 

12

داشتن گارانتي وخدمات پس از فروش و پشتيباني وارايه قطعات ومواد مصرفي

 

20

 

13

داشتن گواهي نامه هاي تضمين كيفيت

 

15

 

14

كيفيت محصولات توليدي يا وارداتي

 

15

 

15

تعداد قراردادهاي مالي انجام شده تا كنون  به  همراه رضايت مشتري

هرقراردادكمتراز100ميليون ريال 1 امتياز

تا500ميليون ريال و بيشتر 2 امتياز

20

 

16

اجازه استفاده از گواهي نامه استانداردهاي بين المللي        ويا ملي

هرگواهينامه 5 امتياز

20

 

17

استاندارد هاي كيفيت ( ايزو  و ... )

هراستاندارد  5 امتياز

20

 

18

سطح زيربناي سالنهاي توليد وانبار

كمتراز1000مترمربع 10 امتياز

بيشتراز1000مترمربع به ازاي هر 1000مترمربع 2 امتياز

20

 

19

فرم نظر سنجي

درصورت داشتن

10

 

 

20

سابقه توليد يا توزيع ونماينگي كالا

هرسال سابقه مرتبط3 امتياز            وغيرمرتبط 1 امتياز

20

 

     

                                                                                                                                                                                                                                                   

ادامه ارزيابي شركت ..........                                                                                                                                               ص 2

 

شرح

مقدار امتياز

حداكثر امتياز

امتياز كسب شده

21

تعداد دستگاه وماشين آلات توليد

هردستگاه 2 امتياز

20

 

22

نحوه تحويل كالا توسط شركت

فقط درشركت 5 امتيار

هم درشركت و درآدرسهاي اعلام شده توسط خريدار10 امتياز

10

 

23

بروشورو كاتالوگ و دستور كار وراهنماي استفاده و حمل ونگهداري محصول

درصورت دارابودن

5

 

24

نام وسيله روي  وسيله چاپ شده است

 

5

 

25

نام ونشاني شركت توليدي روي وسيله يا بسته بندي چاپ شده است

 

5

 

26

ثبت درنظام ماليات برارزش افزوده

درصورت ثبت نام

5

 

جمع كل :

300

 

توضيحات : الف =حداقل امتياز جهت مجوز شركت درمناقصه (60 % )

                    ب: بايد تصاوير كليه مدارك مثبته اطلاعات خواسته شده  بالا را كه برابر اصل شده  به همراه فرم ارزيابي ارسال گردد.

 مهروامضاء : شركت