پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 
 

آگهي فراخوان شركت در مناقصه

اداره كل نوسازي ، توسعه وتجهيز مدارس استان كردستان در نظر دارد بر اساس آيين نامه قانون برگزاري مناقصات اجراي عمليات پروژه هاي مشروحه ذيل را از طريق فراخوان و مناقصه و بر اساس بخشنامه سر جمع ، واگذار نمايد لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط و داراي گواهينامه صلاحيت در رشته ابنيه دعوت ميگردد جهت اعلام آمادگي، دريافت اسناد ارزيابي ، مدارك توان اجراي كار و تسليم مدارك مورد نياز حداكثر بمدت 20 روز از تاريخ درج آگهي در روزنامه ايران زمين چاپ چهارشنبه26/5/90 به اين اداره كل واقع در سنندج – خيابان پاسداران جنب خانه معلم مراجعه نمايند. ضمنا ارزيابي كيفي كليه پيمانكاران متقاضي الزامي و ارزيابي هاي گذشته از درجه اعتبار ساقط است.

  ضمنا آگهي فوق در پايگاه اطلاع رساني مناقصات كشور به نشاني iets.mporg.ir  قابل مشاهده ميباشد.

لازم به توضيح است هزينه درج اگهي فراخوان در روزنامه از برندگان مناقصه اخذ ميگردد.

 

 

رديف

عنوان پروژه

محل اجرا(شهر)

محل اجرا(روستا)

مبلغ بر آورد (ريال)

مبلغ تضمين

نوع سازه

مدت اجرا

رتبه پيمانكار

1

 احداث راهنمايي 12 كلاسه طالقاني سنندج

سنندج

 

9314225044

34450000

فلزي

15ماه

پيمانكاران واجد شرايط

2

احداث راهنمايي 15 كلاسه بابا مردوخ- قدس سنندج

سنندج

 

9896243195

36190000

فلزي

15ماه

پيمانكاران واجد شرايط

3

احداث دبيرستان 15 كلاسه انديشه وصبا سنندج

سنندج

 

10008692220

36520000

فلزي

15ماه

پيمانكاران واجد شرايط

4

احداث راهنمايي 12 كلاسه 13 ابان  يا ملاحيدر سنندج

سنندج

 

9249972293

34250000

فلزي

15ماه

پيمانكاران واجد شرايط

5

احداث راهنمايي 12 كلاسه خسروي و سنايي سنندج

سنندج

 

9066481244

33700000

فلزي

15ماه

پيمانكاران واجد شرايط

6

احداث دبستان5 كلاسه تخت (بيجار)

(بيجار)

 

2896817712

15200000

فلزي

9ماه

پيمانكاران واجد شرايط

7

احداث دبيرستان 9 كلاسه زينبيه كراني بيجار

بيجار

 

6581638678

26250000

بتني

15ماه

پيمانكاران واجد شرايط

8

احداث راهنمايي 6 كلاسه قلعه روتله ديواندره

ديواندره

قلعه روتله

3289601000

16370000

فلزي

9ماه

پيمانكاران واجد شرايط

9

احداث دبستان 12 كلاسه مائده ديواندره

ديواندره

 

6532882777

26100000

فلزي

15ماه

پيمانكاران واجد شرايط

10

احداث دبستان 12 كلاسه شهيد جعفري و مطهري موچش

موچش

 

6777141393

26840000

فلزي

15ماه

پيمانكاران واجد شرايط

11

احداث راهنمايي 12 كلاسه امين كمالي بانه

بانه

 

9256417494

34270000

فلزي

15ماه

پيمانكاران واجد شرايط

12

احداث راهنمايي 9 كلاسه شهيد دستغيب بانه

بانه

 

6104629592

24820000

بتني

15ماه

پيمانكاران واجد شرايط

13

احداث دبستان 12 كلاسه شهيد رجايي قروه

قروه

 

6920772891

27270000

فلزي

15ماه

پيمانكاران واجد شرايط

14

احداث دبستان 12 كلاسه شاهد پسران قروه

قروه

 

6641727967

26430000

فلزي

15ماه

پيمانكاران واجد شرايط

15

احداث دبيرستان 12 كلاسه شاهد و ايثارگران قروه

قروه

 

9298938608

34400000

قلزي

15ماه

پيمانكاران واجد شرايط

16

احداث راهنمايي و دبيرستان 12 كلاسه  الزهرا سقز

سقز

 

9286551729

34360000

فلزي

15ماه

پيمانكاران واجد شرايط

17

احداث راهنمايي 9 كلاسه بعثت (بوعلي)سقز

سقز

 

6300385232

25410000

بتني

15ماه

پيمانكاران واجد شرايط

18

احداث دبستان 4 كلاسه مولان آباد زيويه

سقز

مولان آباد

1739931116

11720000

فلزي

9ماه

پيمانكاران واجد شرايط

19

تكميل 15 كلاسه ابوذر سنندج

سنندج

 

3181060264

16050000

فلزي

7ماه

پيمانكاران واجد شرايط

20

احداث راهنمايي 9 كلاسه بيساران سرو اباد

سرو اباد

بيساران

5865610039

24100000

بتني

15ماه

پيمانكاران واجد شرايط

21

احداث دبستان 12 كلاسه فاطمه زهرا سرو آباد

سرو اباد

 

6595259142

26290000

فلزي

15ماه

پيمانكاران واجد شرايط

22

احداث راهنمايي 9 كلاسه عزيز محمدي موسك مريوان

مريوان

موسك

5865296029

24100000

بتني

15ماه

پيمانكاران واجد شرايط

23

احداث دبستان 12 كلاسه 23 تير و 22 بهمن مريوان

مريوان

 

6782531076

26850000

فلزي

15ماه

پيمانكاران واجد شرايط

24

احداث دبيرستان 12 كلاسه سميه كارو دانش كامياران

كامياران

 

9155039978

33970000

فلزي

15ماه

پيمانكاران واجد شرايط

25

احداث دبستان 12 كلاسه هجرت – 13 آبان مريوان

مريوان

 

6776116142

26830000

فلزي

15ماه

پيمانكاران واجد شرايط

26

احداث دبيرستان 12 كلاسه شهري قروه

قروه

 

9126007444

33880000

فلزي

15ماه

پيمانكاران واجد شرايط

27

احداث دبستان 2 كلاسه قره چره سقز

سقز

قره چره

764851248

8330000

فلزي

7ماه

پيمانكاران واجد شرايط

28

احداث دبستان 2 كلاسه كندولان سقز

سقز

كندولان

764851248

8330000

فلزي

7ماه

پيمانكاران واجد شرايط

29

احداث دبستان 12 كلاسه آزادگان سنندج

سنندج

 

6541723017

26130000

فلزي

15ماه

پيمانكاران واجد شرايط

30

احداث دبستان 12 كلاسه فردوسي سنندج

سنندج

 

6541723017

26130000

فلزي

15ماه

پيمانكاران واجد شرايط

31

احداث دبستان 5 كلاسه روستاي گلالي قروه

قروه

گلالي

2225874204

13180000

فلزي

9ماه

پيمانكاران واجد شرايط

32

احداث دبستان 5 كلاسه خيرين جاده ملقرني سقز

سقز

 

2225874204

13180000

فلزي

9ماه

پيمانكاران واجد شرايط

33

احداث دبستان 12 كلاسه شهري مريوان

مريوان

 

6541532846

26130000

فلزي

15ماه

پيمانكاران واجد شرايط

34

تكميل مدرسه و محوطه صلاح الدين سنندج

سنندج

 

593216411

7470000

 

7ماه

پيمانكاران واجد شرايط

35

تكميل 6 كلاسه شبانه روزي سريش آباد

سريش آباد

 

781992973

8410000

 

7ماه

پيمانكاران واجد شرايط

روابط عمومي اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان كردستان