پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢١ مهر ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 
 

  اداره كل نوسازي ، توسعه وتجهيزمدارس استان كردستان درنظردارد تجهيزات موردنياز مدارس راازطريق فراخوان ومناقصه خريداري نمايد.

موضوع مناقصه : خريد تجهيزات كلاسي ، اداري وخوابگاهي مدارس جديد الاحداث  استان كردستان

تاريخ ارائه فرمهاي ارزيابي : ازتاريخ انتشار آگهي( درروزنامه ايران زمين مورخه 15/5/90 ) به مدت 14 روز

محل تحويل ومشاهده آگهي ، فرمهاي ارزيابي ونوع ومقدار تجهيزات مورد مناقصه  :                                

               سنندج – خيابان پاسداران -جنب خانه معلم – اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان – واحد تداركات  تلفن : 3232165 – 0871 داخلي 239

ضمنا آگهي فوق در پايگاه اطلاع رساني مناقصات كشور به نشاني iets.mporg.ir  قابل مشاهده ميباشد.

كليه مناقصه گران واجدشرايط وداراي صلاحيت وتوان اجراي كار براساس اسناد ارزيابي صلاحيت امتيازدهي خواهند شد ودرصورت احراز شرايط مي توانند درمناقصه شركت نمايند.      

                                                                             ضمنا" هزينه چاپ آگهي به عهده برندگان مناقصه ميباشد.                    

  روابط عمومي اداره كل نوسازي ، توسعه وتجهيز مدارس استان كردستان

 

 

                                                            فرم ارزيابي شركتهاي سازنده تجهيزات كلاسي و اداري مدارس                                               ص1

(اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان)

رديف

مشخصات شركت

1

نام شركت :

سرمايه ثبت شده :

شمارثبت :

تاريخ ثبت :

2

نشاني شركت

آدرس پستي:

 

آدرس سايت:

تلفن:                                                                       دورنگار:

 

كدپستي:                                                                       كد اقتصادي :

3

نوع فعاليت :

4

نوع مالكيت :    دولتي

 

 

 

غيردولتي

 

 

 

خصوصي

 

 

 

تعاوني

 

 

 

غير

 

 

 

 

 

 

شرح

مقدار امتياز

حداكثر امتياز

امتياز كسب شده

5

سابقه فعاليت مفيد شركت

به ازاي هرسال فعاليت يك امتياز

20

 

6

داشتن نمايندگي توزيع كننده ( عامل مركزفروش در استانها)

به ازاي هر5 نمايندگي يك امتياز

10

 

7

داشتن سيستمهاي كنترل كيفي و دارا بودن مهركنترل كيفيت

 

10

 

8

داشتن امكان تامين مجدد كالا و قطعات يدكي و مواد مصرفي

 

10

 

9

داشتن ظرفيت توليد واردات متناسب با ميزان كالاهاي موضوع مناقصه

 

10

 

10

نحوه بسته بندي وحمل ونقل كالا

 

10

 

11

تعداد كارشناسان متخصص باتوجه به فعاليت شركت

به ازاي هر 2 نفر يك امتياز

20

 

12

داشتن گارانتي وخدمات پس از فروش و پشتيباني وارايه قطعات ومواد مصرفي

 

20

 

13

داشتن گواهي نامه هاي تضمين كيفيت

 

15

 

14

كيفيت محصولات توليدي يا وارداتي

 

15

 

15

تعداد قراردادهاي مالي انجام شده تا كنون  به  همراه رضايت مشتري

هرقراردادكمتراز100ميليون ريال 1 امتياز

تا500ميليون ريال و بيشتر 2 امتياز

20

 

16

اجازه استفاده از گواهي نامه استانداردهاي بين المللي        ويا ملي

هرگواهينامه 5 امتياز

20

 

17

استاندارد هاي كيفيت ( ايزو  و ... )

هراستاندارد  5 امتياز

20

 

18

سطح زيربناي سالنهاي توليد وانبار

كمتراز1000مترمربع 10 امتياز

بيشتراز1000مترمربع به ازاي هر 1000مترمربع 2 امتياز

20

 

19

فرم نظر سنجي

درصورت داشتن

10

 

20

سابقه توليد يا توزيع ونماينگي كالا

هرسال سابقه مرتبط3 امتياز            وغيرمرتبط 1 امتياز

20

 

  

    ادامه ارزيابي شركت ..........                ص 2

 

شرح

مقدار امتياز

حداكثر امتياز

امتياز كسب شده

21

تعداد دستگاه وماشين آلات توليد

هردستگاه 2 امتياز

20

 

22

نحوه تحويل كالا توسط شركت

فقط درشركت 5 امتيار

هم درشركت و درآدرسهاي اعلام شده توسط خريدار10 امتياز

10

 

23

بروشورو كاتالوگ و دستور كار وراهنماي استفاده و حمل ونگهداري محصول

درصورت دارابودن

5

 

24

نام وسيله روي  وسيله چاپ شده است

 

5

 

25

نام ونشاني شركت توليدي روي وسيله يا بسته بندي چاپ شده است

 

5

 

26

ثبت درنظام ماليات برارزش افزوده

درصورت ثبت نام

5

 

جمع كل :

300

 

توضيحات : الف =حداقل امتياز جهت مجوز شركت درمناقصه (60 % )

                    ب: بايد تصاوير كليه مدارك مثبته اطلاعات خواسته شده  بالا را كه برابر اصل شده  به همراه فرم ارزيابي ارسال گردد.

 

  مهروامضاء : شركت

    

نوع ومقدارتجهيزات موردنيازمدارس جديدالاحداث مهرماه 90 نوسازي مدارس استان كردستان موضوع فراخوان شماره 526-90 مورخ 11/5/90

رديف

نوع تجهيزات

مقدار

توضيحات

1

ميزوصندلي 2 نفره جدا دومقطع تحصيلي

4000 سري

4000 ميزدونفره و 8000 صندلي يك نفره جداازهم

2

ميزتحريراداري4كشو

100 عدد

 

3

ميزتحريراداري 2 كشو

130 عدد

 

4

ميزتحريرمعلم

250 عدد

 

5

صندلي معلم

600 عدد

 

6

صندلي گردان كارمندي ورايانه

300 عدد

 

7

صندلي مبلي راحتي

200 عدد

 

8

ميزكامپيوتر

150 عدد

 

9

كمدكتابخانه چوبي

100 عدد

 

10

كمدآزمايشگاهي فلزي

100 عدد

 

11

فايل 4 كشوفلزي

100 عدد

 

12

كمدبايگاني فلزي

100 عدد

 

13

ميزمطالعه چوبي

50 عدد

 

14

صندلي ميزمطالعه چوبي

300 عدد

 

15

كمدجالباس 6 نفره

100 عدد

 

16

ميزكنفرانس 6 نفره

15 عدد

 

17

صندلي ميزكنفرانس

90 عدد

 

18

ميزآزمايشگاهي شيمي

50 عدد

 

19

ميزكارگاهي

50 عدد

 

20

صندلي تابوره آزمايشگاهي

200 عدد

 

21

ميزمديريت

20 عدد

 

22

تختخواب دو طبقه

350 عدد