پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٤ شهریور ١٣٩٨
 

فلوچارت نحوه گردش اسناد قطعي در اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان

 

فلوچارت كنترل وگردش كارهاي جديد ماده 29 شرايط عمومي پيمان