پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨
 

فلوچارت نحوه گردش اسناد قطعي در اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان

 

فلوچارت كنترل وگردش كارهاي جديد ماده 29 شرايط عمومي پيمان