پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢ مهر ١٣٩٨
 

اسناد امور مالي:

1- بودجه جاري

2- بودجه عمراني

1-بودجه جاري- اسناد بودجه جاري به دو دسته تقسيم ميشوند:

1-ليست حقوق ومزايا- اين ليست توسط اداره تنظيم شده و مبالغ آن توسط خزانه پرداخت ميشود. ليست حقوق شامل- كليه دريافتها و پرداختهاي پرسنل رسمي و پيماني مي باشد كه هركدام از كسورات قانوني مانند بيمه ماليات و بازنشستگي مشخص و شامل ليست كسوراتي ديگري كه شخص متعهد براي خود ايجاد نموده است مي باشد و اين ليست بايستي پيوستهاي آن كامل باشد.

2- اسناد هزينه- بطور كلي پرداختهاي مالي در راستاي مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومي كشور صورت مي پذيرد.دراين موادمراحل خرج رادستگاههاي آتي مشخص وهرگونه پرداختي طي اين مراحل صورت مي پذيرد اين مراحل به ترتيب عبارتنداز:

1-تشخيص:عبارت است از مشخص نمودن ياانتخاب كالا و خدمات جهت استفاده دستگاه و اين كار به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي است كه در اسناد ميتواند بصورت در خواست خريد از آن نامبرد.

2- تامين اعتبار- عبارت است ازاختصاص بخشي از اعتبار جهت خريد كالا و خدمات.

3-تعهد-ايجاد دين برذمه است براساس عقد قراردادهاي خريد كالا و خدمات به محض تامين اعتبار صورت مي پذيرد.

4-تسجيل- عبارت است از- تعيين ميزان بدهي يا هزينه بواسطه اسناد و مدارك موجود.

5- حواله- درخواست پرداخت است كه دروجه ذينفع و عهده ذيحساب صادر ميشود.

6- درخواست وجه- درخواست مبلغ حواله است كه به خزانه ارسال تا مبلغ آن وصول شود.

7-پرداخت وجه – عبارت است از صدور چك در وجه ذينفع.

پرداخت اسناد هزينه مي بايست كليه مراحل اشاره شده را طي نمايد.

اين مراحل در پرداخت كليه اسناد عمراني صادق مي باشد.

2- بودجه عمراني:

اسناد عمراني شامل – كليه صورت وضعيتهاي پيمانكاران- ليستهاي حقوق- انشعابات و غيره مي باشد.

اساسا اسناد عمراني به دو دسته عمده تقسيم مي شوند:

1-اسناد پيماني 2- اسناد اماني

اسناد پيماني- اسنادي هستند كه توسط واحدهاي نظارتي و با توجه به مراحل انجام شده كارهاي در دست اجرا پيمانكاران تهيه و تنظيم مي شود. اين اسناد توسط پيمانكار به اداره ارجاع و فرم گردشكار آن به آن الصاق ميشود.پس از طي مراحل گردشكار در پايان به امور مالي ارجاع داده ميشود.قبل از صدور حواله كه اولين مرحله شروع كار در امور مالي است اسناد برسي ميشود از اين لحاظ كه فرم طراحي شده مالي كه شامل تعيين ميزان ريالي كار انجام شده الصاق است بعد از پروژه داراي اعتبار است-پروژه داراي تخصيص است- اگر مثبت بود حواله صادر و جهت تاييد به مسؤلين ذيربط ارائه داده ميشود.2-اگر داراي فرم طراحي شده مالي نباشد به واحد نظارت ارجاع و پس از تنظيم فرم مجددا جهت صدور حواله ارجاع ميشود و حواله صادر ميشود

اگر داراي اعتبار و تخصيص نباشدباواحد اعتبارات هماهنگي به عمل آمده در صورت رفع مشكل حواله صادر شده در غير اينصورت تا ابلاغ تخصيص و اعتبار نزد امور مالي باقي مي ماند. پس از تاييد حواله توسط ذيحساب جهت رسيدگي به حسابداران ارجاع داده مي شود. در رسيدگي كليه ضمائم اسناد ارسال شده بررسي ميشود. اگر ضميمه درست باشد ميزان كل كاركرد با مبلغ قرار داد كنترل ميشود در صورتي كه نياز به افزايش قرار داد نباشد بعد از بررسي تمديد مدت قرار داد-نسبت به صدور سند حسابداري اقدام ميشود. و در صورت عدم موارد فوق به واحد نظارت ارجاع تا نسبت به رفع مشكل اقدام و پس از آن مجددا بررسي و سند صادر ميشود. پس از صدور سند نوبت به تامين اعتبار ميرسد. تامين اعتبار نسبت به كنترل شماره طرح و پروژه و همچنين اعتبار و تخصيص اقدام و در صورت هيچ گونه موردي نسبت به تامين اعتبار آن اقدام نموده و به واحد صدور چك ارسال مي نمائيد. در صورت مشكل اسناد را مجددا به واحد صدور حواله ارجاع تا نسبت به رفع مشكل اقدام نمائيد و پس از رفع موارد موجود نسبت به تامين اعتبار اقدام ميشود و به واحد صدور چك ارسال ميشود.در واحد چك در صورت وجود موجودي حساب كنترل آن نسبت به صدور چك اقدام و پس از تاييد آن به ذيحساب محترم ارجاع شده و پس از تاييد ايشان به مسؤلين ذيربط (معاونين يا مدير كل ) ارجاع تا به تاييد نهايي رسيده و پس از آن تحويل ذينفع گردد.

اين مراحل براي كليه اسناد پرداختي توسط اين امور صورت مي پذيرديكسان است فقط بر اساس اينكه اسناد بصورت پيماني باشد يا اماني آنهم در نوع مدارك پيوستي متفاوت است به اين شرح كه در اسناد اماني اسناد مي بايست داراي مجوز خريد- فاكتئر ناي خريد- قبض انبار و يا صورتجلسه مصرف مصالح باشد كه به تاييد واحدهاي مربوطه نيز رسيده است.

فلوچارت روند اجرايي امور مالي