پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٥ خرداد ١٣٩٨
  
  
  
  
Checklist.pdf
  
1391/11/19 10:45admin_kordestan
nezarat.JPG
  
1391/1/28 12:01admin_kordestan
QF-32شناسنامه خيرين حقيقي.doc
  
1391/11/19 10:45admin_kordestan
QF33فرم مشخصات خيرين متوفي.doc
  
1391/11/19 10:45admin_kordestan
QF34فرم ماده 49 تعليق پيمان.DOC
  
1391/11/19 10:45admin_kordestan
QF-35 فرم اجراي ماده 28 شرايط عمومي پيمان.DOC
  
1391/11/19 10:45admin_kordestan
QF-36 خلاصه كاركرد قطعي (زير بنايي).DOC
  
1391/11/19 10:45admin_kordestan
QF-38 فرم موضوع  بند ب از ماده 50 (جريمه تاخيرات پيمانكار).DOC
  
1391/11/19 10:45admin_kordestan
QF-39 آناليز قيمت كارهاي جديد ارائه شده بر اساس بند ج ماده 29.DOC
  
1396/11/8 11:58admin_kordestan
QF-43 تعهد نامه.DOC
  
1391/11/19 10:45admin_kordestan
QF-44 فرم صورتجلسه تحويل موقت مطالعات مقاوم سازي.doc
  
1391/11/19 10:45admin_kordestan
QF-شناسنامه فعاليت خيرين31.doc
  
1391/11/19 10:45admin_kordestan
خلاصه كاركرد موقت - قطعي فهرستي  QF-37.doc
  
1391/11/19 10:45admin_kordestan
درخواست سوخت.doc
  
1391/11/19 10:45admin_kordestan
دستور العمل روند اجرا و مديريت پروژه پس از تعيين پيمانكار-QW-01.doc
  
1391/11/19 10:45admin_kordestan
دستورالعمل فرم ارزيابي وضعيت ساختمان پس از زلزله - QF-55.PDF
  
1392/1/29 10:46admin_kordestan
دلايل استفاده از مستندات واحد آزمايشگاه.doc
  
1393/2/15 13:31admin_kordestan
روش اجرايي نظارت بر پروژه هاي عمراني QP-01.doc
  
1391/11/19 10:45admin_kordestan
سربرگ نظارت فني.doc
  
1391/11/19 10:45admin_kordestan
سربرگ.doc
  
1393/2/15 13:31admin_kordestan
صورت ريز كارهاي انجام شده - متره QF-19.doc
  
1391/11/19 10:45admin_kordestan
طرح مطلاعاتي اوليه  ژئوتكنيك - LF-11.doc
  
1393/2/15 13:31admin_kordestan
فرم آزمايش به روش مخروط ماسه سند باتل LF-15.doc
  
1393/2/15 13:31admin_kordestan
فرم آزمايش تراكم LF-01.doc
  
1393/2/15 13:31admin_kordestan
فرم آزمايش تك محوري LF-02.doc
  
1393/2/15 13:31admin_kordestan
فرم آزمايش چكش اشميت LF-03.doc
  
1393/2/15 13:31admin_kordestan
فرم آزمايش دانه بندي LF-04.doc
  
1393/2/15 13:31admin_kordestan
فرم آزمايش مقاومت فشاري نمونه بتن LF-13.doc
  
1393/2/15 13:31admin_kordestan
فرم آزمايشهاي كنترل كيفيت آجر LF-12.doc
  
1393/2/15 13:31admin_kordestan
فرم ابلاغ تحويل قطعي پروژه ها QF-24.DOC
  
1391/11/19 10:45admin_kordestan
1 - 30بعدی