پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨

جلسه ستاد اجرایی شناسنامه فنی فضا با حضور آقای ممبنی مدیرپروژه شناسنامه فنی فضا درمحل اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان درجمع مدیرکل ومعاونت فنی واجرایی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان  دراین جلسه مدیر پروژه شناسنامه فنی فضا فرم های مربوط به این پروژه به طورکامل برای مدیران پروژه وناظرین اداره کل نوسازی مدارس توضیح دادند ودراد امه افزود : طرح شناسنامه فنی فضا جامع ترین طرحی است که برای جمع آوری آمارفضا وحتی تعداددانش آموزان برای پیشبرد اهداف آموزش وپرورش واداره کل نوسازی مدارس مفید خواهد بود.

درپایان مدیرپروژه شناسنامه فنی فضا از دبیرخانهشناسنامه فنی فضادراداره کل نوسازی مدارس بازدید کردند.