پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ٣٠ آبان ١٣٩٧
 
مهندس مدرس مديركل نوسازي مدارس هرمزگان باحفظ سمت به عنوان مشاورمعاونت عمراني استانداري هرمزگان منصوب شد.