پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
 
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان،برنامه ستاداجرایی شناسنامه فنی مدارس به ریاست مهندس مدرس مدیرکل نوسازی مدارس استان،مدیرکل آموزش وپرورش استان،روسای مناطق آموزش وپرورش وتوجهات مدیرکل نوسازی مدارس ازتاریخ 1/2/89 آغازشده است که تاکنون 75 درصدکدهای فضاهای آموزشی وکدهای بکفا توسط واحدهای آماروگزارشات وواحدنظارت وستاداجرایی به اتمام رسیده است ورونداجرایی شناسنامه فنی مدارس همچنان ادامه دارد.