پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٨
 
 
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان،جلسه تحول اداری باحضورزمانیان سرپرست معاونت اداری مالی ومهندس قاسمی معاونت اجرایی برگزارشد.
براساس همین گزارش درجلسه مذکورشاخص های مختلف اداری موردبررسی قرارگرفت ودرپایان جلسه مصوباتی نیز صورت گرفت واعضا جلسه مصوبات را پیگیری نموده ودرجلسه بعدی این کارگروه گزارش های خودراارائه نمایند.