پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 

بازديدمعاون عمراني استانداري هرمزگان ازپروژه حيات طيبه

 

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس هرمزگان مهندس رضايي معاون عمراني استانداري به همراه مهندس مدرس مديركل نوسازي مدارس هرمزگان ازپروژه حيات طيبه درشهربندرعباس بازديدبعمل آورد.

بنابراين گزارش مهندس مدرس عمليات اجرايي پروژه حيات طيبه رادردوفازعنوان كردكه فازاول شامل دبستان 10 كلاسه بازيربنا1471 مترمربع ودبيرستان 9 كلاسه بازيربنا 1965 مترمربع وراهنمايي 9 كلاسه بازيربنا 1630 مترمربع وهمچنين يك باب نمازخانه درحال ساخت است.وفازدوم شامل استخرمي باشدكه هزينه ساخت آن ازمحل اعتبارات ملي تامين مي شود.

درادامه ي اين بازديدمهندس رضايي ازتوجه اداره كل نوسازي مدارس به معماري بومي واسلامي دراجراي پروژه ها بسيارمهم وضروري دانست وعنوان كردندكه اين رويكرداداره كل نوسازي مدارس مي تواندالگويي براي سايرارگانها دراجراي پروژه هاي عمراني باشد.