پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
 

اولین جلسه شورای معاونین درمدت تصدی دوماهه  مهندس مدرس مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان درمحل دفترمدیرکل برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان در این جلسه موارد ذیل مورد بررسی قرارگرفت:

1-بررسی آخرین وضعیت پروژه های عمرانی اعتباری وپیشرفت فیزیکی آنها وگزارشی ازکمیته ارزیابی کیفیت پروژه ها توسط جناب آقای  مهندس قاسمی معاونت محترم فنی واجرایی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان.

2-بررسی آخرین وضعیت نیروی انسانی وتنگناه های موجود وبررسی آخرین وضعیت سیستم ایزو وخرید تجهیزات وارائه گزارشی از ستاد تسهیلات نوروزی نوسازی مدارس توسط جناب آقای فرشیدی معاونت اداری مالی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان.

3-بررسی آخرین وضعیت پروژه های مشارکتی وجذب خیرین مدرسه ساز توسط جناب آقای آباد مسئول مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان.

4-بررسی عملکرد روابط عمومی وارائه گزارشی از روند پاسخگویی به شکایات مردمی توسط علی مرادی.

درادامه جلسه ،مهندس مدرس پس از استماع نظرات وگزارشات معاونین ،درزمینه  روندساخت وساز پروژه ها بربالا بردن سطح کیفیت پروژه ها تاکید داشتند وافزودند که عامل کیفیت می تواند باعث اعتماد سازی وجلب رضایت شهروندان را فراهم نمایدوشعار اصلی خودرا درساخت پروژه ها کیفیت، کیفیت ،کیفیت وبعد کمیت عنوان نمودنند.

مدیکل نوسازی مدارس هرمزگان اظهارداشت : درزمینه جذب خیرین مدرسه ساز و  نهادینه کردن این امر مقدس دربین مردم فرهنگ دوست استان وخارج از استان باید اطلاع رسانی خوبی صورت گیرد که مردم احساس کنندبا اهداء هزینه یک آجر هم  می توان خیرمدرسه ساز شد.

مهندس مدرس بر هرچه پربار وپررنگ برگزار کردن جشنواره دوازدهم عنایت ویژه ای داشتند وبه خیرین محترم  نویددادند که تکمیل پروزه های مشارکتی با هماهنگی هایی که با مقام عالی استان وریاست محترم سازمان نوسازی مدارس کشور صورت گرفته است   دردستورکار اصلی خود قرارداده است.

درپایان مهندس مدرس بیان داشتند که جلسه شورای معاونین هرماه برگزارگردد تا بتوان بازخورد آنرا دربالا بردن سطح  کارایی وکیفیت پروژه ها جهت جلب رضایت شهروندان وافکار عمومی به نمایش بگذاریم.

منبع: روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان