پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨

  • روشهاي مشارکت در مدرسه سازي

 چگونه مي‌توان در ساخت فضاهاي آموزشي و پرورشي شركت نمود :


الف : برقراري ارتباط با سازمان و يا ادارات كل نوسازي مدارس استانها و بخش مشاركتهاي مردمي آنها و يا مجامع خيّرين مدرسه ساز

ب : همكاري در ايجاد و گسترش فرهنگ مشاركت مردم به امر مدرسه سازي

ج : با بكارگيري طرق مختلف ساخت فضاهاي آموزشي و پرورشي با در نظر گرفتن اولويتها بشرح ذيل :

1– احداث

2- تعمير يا تكميل فضاها

3 – بازسازي مدارس و فضاهاي تخريبي و قديمي

4– تهيه امكانات و تجهيزات آموزشي و پرورشي

5– تأمين مصالح مورد نياز

خيرّين محترم درهر يك از موارد فوق مي‌توانند به تنهائي يا بصورت مشاركت با ديگر خيّرين و يا بامشاركت سازمان وادارات كل نوسازي مدارس استانها در اين امر خير همكاري نمايند .


د : كمك مالي

1 - پرداخت وجوه نقدي : مبلغ مورد نظر به هر ميزان ، به حساب كمكهاي مردمي سازمان يا ادارات كل نوسازي مدارس جهت ساخت مدارس واريز و فيش پرداختي ارائه گردد.

2- پرداخت غير نقدي : شامل واگذاري ( زمين ، خانه ، سهام دارائي‌ها ، جواهرات ، اشياء عتيقه و غيره ) كه البته موارد مطرح شده مي‌تواند بصورت حضوري يا بصورت تعهدات مستند به امر مدرسه سازي اختصاص يابد .

الويت انتخاب مكان با توجه به نياز مناطق با نظر خيّرين محترم مي‌باشد .


 مراحل ساخت فضاهاي آموزشي و پرورشي :

1 – اعلام آمادگي كتبي خيّر براي ساخت مكانهاي آموزشي و پرورشي مورد نظر .

2 – كسب نظرآموزش و پرورش منطقه ، مبني بر اعلام نياز و مشخص نمودن مكان احداث فضاها از طريق ادارات كل نوسازي مدارس استانها .

3 – عقد قرار داد في مابين خيّر محترم با ارگانهاي ذيربط .

4 – تهيه نقشه‌هاي اجرائي مورد نياز:

شامل ( نقشه‌هاي معماري ، سازه ، تأسيسات برقي و مكانيكي ) تماماً از وظايف نوسازي مدارس( سازمان و استانها ) مي‌باشد .

5 – كلنگ زني :

پس از انتخاب نوع فضاهاي آموزشي ، طي مراسمي با حضور خيّر محترم يا نماينده تام‌الاختيار ايشان انجام ميگيرد.

6 – عمليات اجرائي ساخت :

از ابتداء تا انتهاي كار با نظارت فني مهندسين سازمان يا ادارات كل نوسازي مدارس استانها مي‌باشد.

7 – نامگذاري :

تامگذاري مدارس يا فضاهاي ساخته شده بانظر خيّرين محترم مي‌باشد .

8 – تحويل و افتتاح :

پس از اتمام ساخت فضاهاي آموزشي و پرورشي ، افتتاح آنها جهت تحويل و بهره‌برداري به آموزش و پرورش مناطق ، با حضور خيّر محترم با نماينده تام‌الاختيار ايشان مي‌باشد .

خيرين محترم مي‌توانند با كمترين رقم هم ، در ساخت و ساز فضاها مشاركت نمايند .


 چگونگي پرداخت هزينه ساخت فضاهاي آموزشي و پرورشي:

1 – پرداخت هزينه‌ها بطور مستقيم :

در اين روش كل هزينه ساخت و انتخاب پيمانكار با خيّرين محترم مي‌‌باشد .سازمان وادارات كل نوسازي مدارس استانها مسئوليت نظارت فني آنها را بعهده دارند .

2 – پرداخت هزينه‌ها بطور غير مستقيم :

مبلغ تعهد شده از طرف خيّر محترم يا نهاد خيّري به حساب مشاركتهاي مردمي واريز ميشود ، سازمان و يا ادارات كل نوسازي مدارس استانها با مشاركت خيّرين مسئوليت ساخت و تحويل پروژه‌ها را بعهده دارند .

3 – پرداخت مرحله‌اي :

كل هزينه با خيّر محترم يا نهاد خيّري مي‌باشد و طبق قرارداد منعقده در هر مرحله با اعلام پيشرفت فيزيكي كار ، اعتبار آن مرحله از طريق سازمان يا ادارات كل نوسازي مدارس استانها دريافت ميشود .