پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨

  • بيانيه مأموريت سازمان​

تأمين فضاها و تجهيزات مناسب به منظور ايجاد فرصت‌هاي آموزشي و پرورشي برابر براي افراد لازم‌التعليم و توسعه مشارکت‌هاي مردمي، در چارچوب قوانين و مقررات کشور .

ساخت، توسعه و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي استاندارد و مقاوم، متناسب با اولويتها در چارچوب طرح سامان دهي و ضوابط و معيارهاي فني، تأمين منابع و توسعه مشارکتهاي مردمي و رضايت بيشتر مخاطبين، براساس نگرش مديريت سازمان .

مؤلفه هاي تعيين مأموريت سازمان عبارتنداز:

 عرصه هاي اصلي کار·

1) ساخت و ساز فضاهاي آموزشي و پرورشي

2) توسعه و استاندارد سازي فضاهاي آموزشي

3) تجهيز فضاهاي آموزشي

4) مقاوم سازي ساختمان

5) ساماندهي فضاهاي آموزشي و تعيين اولويتهاي ساخت و ساز

6) تعيين ضوابط و معيارهاي فني

7) توسعه مشارکتهاي مردمي

8) تأمين منابع (مردمي، ملي، فرا ملي )

9) استقرار سيستم مديريت کيفيت

 مخاطبين اصلي سازمان·

1) دانش آموزان

2) اولياء و مربيان

3) خيرين مدرسه ساز

4) آموزش و پرورش

5) مجلس شوراي اسلامي

6) استانداري ها

7) سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي

8) سازمانهاي اقتصاد و دارايي

9) سازمانهاي غير دولتي (NGO) و فراملي

10) سازمان‌هاي بازرسي و نظارتي

11) ساير سازمانها و ادارات مرتبط

12) پيمانکاران

 ديدگاه و نگرش مديريت سازمان·

1) تقسيم بهينه و عادلانه منابع براساس شاخصها

2) تکريم ارباب رجوع

3) ارتقاء کيفيت حرفه اي نيروي انساني

4) متناسب سازي سازمان (Right Sizing)

5) اطلاع رساني

6) مهندسي ارزش