پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨
  
  
سايز تصوير
  
  
1.jpg1600 x 400109 KB 1397/8/21 09:11
2.jpg2519 x 34695 KB 1397/8/21 09:13
۲۰۱۸۰۲۱۴_۱۴۱۷۰۴.jpg۲۰۱۸۰۲۱۴_۱۴۱۷۰۴580 x 580151 KB 1396/12/2 09:11
۲۰۱۸۰۹۲۶_۰۸۵۰۴۱.jpg۲۰۱۸۰۹۲۶_۰۸۵۰۴۱4608 x 25923933 KB 1397/8/21 09:07
۲۰۱۸۱۰۱۱_۰۹۴۵۱۲.jpg۲۰۱۸۱۰۱۱_۰۹۴۵۱۲4608 x 25923855 KB 1397/8/21 09:10
3.jpg3922 x 519185 KB 1397/8/21 09:15
4.jpg4653 x 490124 KB 1397/8/21 09:18
تعالی فرماندار همدان افتتاح هاتف.jpgتعالی فرماندار همدان افتتاح هاتف532 x 29965 KB 1395/11/13 09:30