پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 مدير پروژه : صحت و دقت اطلاعات اولويت اول مي باشد.
مدير پروژه : دبيرخانه به عنوان اتاق فكر پروژه و مركز برنامه ريزي و تحليل اطلاعات، مورد تاكيد مي باشد.
مدير پروژه : اولين گام براي سازماندهي دبيرخانه، اختصاص مكان فيزيكي مناسب براي آن مي باشد.
مدير...
مرتب سازی مطايق ضمايماز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
  
آقاي نعيميتا پايان پروژه
  
تمام ادارات كليك هفته
  
آقاي نعيمي8/4/89اقدام شد
  
معاون فني ونظارت7/4/89
Attachment
  
مدير كنترل پروژه 6/4/89اقدام شد - در بخش برنامه ريزي پورتال
Attachment
  
ستاد مركزي7/4/89اقدام شد 7/4/89
  
ستاد مركزيدو روزاقدام شد
تغييرات به شرح زير است:
1- اضافه شدن كلينيك و تعاوني مصرف به جدول شماره 5 از فايل جداول
2- اضافه شدن اتاقهاي ،‌سالن مطالعه،  تعاوني مصرف به جدول شماره 7 از فايل جداول
3- اضافه شدن فيلد آبخوري به فرم مخصوص دستشويي / حمام (1-1-4)
از فرم ساختمانهاي جانبي براي حل مشكل آبخوري هاي چسبيده به دستشويي
Attachment
  
مدير پروژه با همكاري دفتر فني ودفتر نظارت 8/4/89اقدام شد 7/04/89
نامه توزيع اعتبار.pdfنامه توزيع اعتبارChiya Charekhah
جدول توزيع اعتبار مرحله اول.pdfجدول توزيع اعتبار مرحله اولChiya Charekhah
ابلاغ اعتبار مرحله اول.pdfابلاغ اعتبار مرحله اولChiya Charekhah
بخشنامه كروكي و سايت پلان.Docبخشنامه كروكي و سايت پلانChiya Charekhah
دستور هزينه چهارمحال.Docدستور هزينه چهارمحالChiya Charekhah
روابط و الزامی بودن فیلدها.xlsروابط و الزامی بودن فیلدهاChiya Charekhah
صورتجلسه گردهمايي 2 تيرماه - مديران پروژه.docصورتجلسه گردهمايي 2 تيرماه - مديران پروژهChiya Charekhah