پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٨
1390/5/8 10:28
فضای عکس: faza_kermanshah
faza_kermanshah
برخي مشكلات در كنترل اطلاعات

با سلام و تشکر از زحمات شما

برخی خطا ها و هشدارها نياز به بررسي بيشتر دارند خواهشمند است راهكار مربوطه ارائه گردد : 

اشکالات مفهومی راجع به مساحت ها سالنها:

الف: در سالن های ورزشی که قسمت ملحقات آن به صورت دو طبقه یا با سازه ای متفاوت از سازه اصلی ساخته می شود، روش مناسبی برای معرفی طبقه دوم و یا سازه متفاوت آن وجود ندارد .

ب: در سالن های ورزشی با یک ساختمان که درون آن یک سالن اصلی و یک ویا چند سالن فرعی در همان طبقه یا در طبقات فوقانی آن، امکان تعریف مساحت مفید سالنها  وجود ندارد. (حتما یک طول وعرض می خواهد)

اشکالات عمده در ترسیم کروکی زمین های فاقد اعیانی:

زمینهای فاقد اعیانی و غیر محصور دقیقا مانند فضاهای دارای اعیانی و بدون حصار دور فضا امکان ترسیم کروکی و یا سایت پلان ندارند. مگر آنکه سایتی را بر اساس فرضیات ترسیم و به زمین متصل نماییم که حتی به راحتی تعریف همسایگی ها ميسر نیست. در این مورد توصیه می شود، الحاق کروکی و تصویر فقط به صورت هشدار باشد.

محل نگهداری تصوير: faza_kermanshah
  • faza_kermanshah
/_layouts/15/images/person.gif" alt="محل نگهداری تصوير: faza_kermanshah" />
faza_kermanshah

با سلام و تشکر از زحمات شما

برخی خطا ها و هشدارها نياز به بررسي بيشتر دارند خواهشمند است راهكار مربوطه ارائه گردد : 

اشکالات مفهومی راجع به مساحت ها سالنها:

الف: در سالن های ورزشی که قسمت ملحقات آن به صورت دو طبقه یا با سازه ای متفاوت از سازه اصلی ساخته می شود، روش مناسبی برای معرفی طبقه دوم و یا سازه متفاوت آن وجود ندارد .

ب: در سالن های ورزشی با یک ساختمان که درون آن یک سالن اصلی و یک ویا چند سالن فرعی در همان طبقه یا در طبقات فوقانی آن، امکان تعریف مساحت مفید سالنها  وجود ندارد. (حتما یک طول وعرض می خواهد)

اشکالات عمده در ترسیم کروکی زمین های فاقد اعیانی:

زمینهای فاقد اعیانی و غیر محصور دقیقا مانند فضاهای دارای اعیانی و بدون حصار دور فضا امکان ترسیم کروکی و یا سایت پلان ندارند. مگر آنکه سایتی را بر اساس فرضیات ترسیم و به زمین متصل نماییم که حتی به راحتی تعریف همسایگی ها ميسر نیست. در این مورد توصیه می شود، الحاق کروکی و تصویر فقط به صورت هشدار باشد.

01390/5/8 10:281390/5/8 10:28
آیتمی برای نمایش در نمای "مسائل مربوط به كنترل صحت اطلاعات" تابلو بحث وجود ندارد.