پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٢٨ شهریور ١٣٩٨
 با توجه به تاكيد رياست محترم سازمان جناب آقاي دكتر رئيسي در جلسه گردهم آيي مديران پروژه در 5 خرداد بر اينكه مديران پروژه تا پايان پروژه صرفاً به اين فعاليت مشغول باشند ومسئوليت هاي ديگر آنان به افراد ديگري واگذار شود، خواهشمند است صورت جلسه مربوطه با...
مرتب سازی مطايق ضمايماز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
  
  
  
  
  
  
آقاي تعيمي 2هفتهعلي الحساب مبلغ اوليه مورخ 19/03/89 ابلاغ شد 
  
مديران كل استانها 1هفتهدرحال پی گیری
Attachment
  
آقاي ممبني 4روزاقدام شد تاریخ 09/03/89
Attachment
  
آقاي ممبنيدر اسرع وقتاقدام شد تاریخ 06/03/89
  
كليه مديران سازمان تا پايان پروژههماهنگی های اولیه صورت گرفت 10/03/89
  
آقاي مهندس مسلميتا پايان پروژهدرحال اقدام
  
اقاي ممبني يك ماه آينده در دست اقدام
  
آقاي مهندس ترابي زاده در طول اجراي پروژه تحت کنترل ومراقبت
  
  
  
نامه به مديران آموزش و پرورش جهت هماهنگي.Docنامه به مديران آموزش و پرورش جهت هماهنگيChiya Charekhah
نامه به ستاد فرماندهي كل قوا.DOCنامه به ستاد فرماندهي كل قواfaza_hormozgan
صورتجلسه دومين گردهمايي مديران پروژه شناسنامه پنجم خرداد 89.DOCصورتجلسه دومين گردهمايي مديران پروژه شناسنامه پنجم خرداد 89khodamorad mombeny