پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٨
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ضمیمه
  
admin_esfahanشروع نشده(3) نرمال
  
Mohammad Nikmohammadiشروع نشده(3) نرمال1389/3/30
در خصوص سیستم مقاوم جانبی
  
jila aminiشروع نشده(3) نرمال
مشکل در اطلاعات شهرستانها
  
khodamorad mombenyشروع نشده(3) نرمال
چک لیست کنترل کیفی پروژه - بازنگری21-3-89
  
faza_golestanشروع نشده(3) نرمال
مدير پروژه گلستان عنوان كرد :
  
Mohammad Nikmohammadiشروع نشده(3) نرمال
كروكي زمين
  
jila aminiشروع نشده(3) نرمال
در فرم فضا باید بتوان کد زمین را ویرایش نمود (برای فضاهایی که در یک زمین ساخته شده و یک کد زمین بیشتر ندارد)
  
khodamorad mombenyشروع نشده(3) نرمال
برنامه زمانبندي بازديد گروه كنترل سازمان مركزي از فضا هاي آموزشي استان ايلام
  
jila aminiشروع نشده(3) نرمال
سازه اي با كاربري پاركينگ
  
khodamorad mombenyشروع نشده(3) نرمال
سازه اي با كاربري پاركينگ
  
jila aminiشروع نشده(3) نرمال
اصلاح فرم بخش تکمیلی