پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٨
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
ويرايش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 قزوینابوطالب رضایی شهرکی3.32041e+006
9,122,827,789
arsh1348@gmail.comکارشناس فنآوری اطلاعاترسمی822لیسانسکامپیوترخیلی زیاد
 فارسقاسم اذان گو2.3391e+006
9,177,157,731
shenasnamehfars@nosazimadares.irكارشناس ناظررسمي2222كارشناسيعمرانزیاد
 خراسان جنوبیحمیدرضا معینی5.61433e+009
9,151,602,003
h.moeini@gmail.comکارشناس تحلیلگر سیستمپیمانی44کارشناسی ارشدمهندسی فناوری اطلاعاتمتوسط
 لرستانمحسن رضا ولي پور3.20794e+006
9,166,639,361
moh_r_v@yahoo.comكارشناس ساختمانقراردي درحال تبديل وضعيت6سال6سالليسانسمهندسي عمران-عمرانخیلی زیاد
 زنجانفرخ انصاری2.41727e+009
farrokh_ansari@yahoo.comکارشناس ساختمانرسمی8 سال9 سالکارشناسی ارشدمهندسی عمرانزیاد
 خوزستاننریمان رجبی06113783130
rajabi1389@gmail.comکارشناس رسمی آزمایشی 7 سال7 سالکارشناسیرایانه - نرم افزارزیاد
 اردبیلشاهين جعفرقلي نژاد5-04512230083
9,144,561,862
ardabil@nosazimadares.irکارشناسپيماني11ليسانسکارشناسزیاد
 مركزيبهمن صدقي0861-3670100
9,188,625,276
sedghi_b@yahoo.comكارشناسقراردادی6سال16ليسانسعمرانخیلی زیاد
 گلستانسيف اله رايج كفشگيري4480306-0171
9,112,750,879
rks.rayej@gmail.comكارشناس آمارپيماني77ليسانسآمارخیلی زیاد
 کرمانشاهسیروس شریفی8245521
9,183,335,386
sharifi-_sirous@yahoo.comکاردان آزمایشگاهرسمی آزمایشی1213کاردانی معماریمعماریمتوسط
 قماحمد كربلايي ابراهيمي32911733
9,127,493,872
qom@nosazimadares.irكارشناس فناوري اطلاعاترسمي99ليسانسكامپيوتر - نرم افزارخیلی زیاد
 كردستانجلال صفیاری08713284520
9,184,549,412
j_safyari@yahoo.comكارشناس شناسنامه فني فضاقراردادی25لیسانسکامپیوترمتوسط
 سمنانعلیرضا اخلاقی4432828-0231
9,127,315,366
reza1383n@yahoo.comکارشناس ساختمانقراردادی7 سال7سالکارشناس ساختمانعمرانمتوسط
 چهارمحال و بختیاریحسین احمدی03812224186
9,133,851,690
ahmadihosein31@yahoo.comکارشناس امور پیمانپیمانی33کارشناسیعمرانزیاد
 آذربایجان شرقیمعصومه كرداوغلي سياباني04113374778
m.siabani@gmail.comکارشناس کامپیوترقراردادی3 سال3 سالکارشناسی کامپیوترمتوسط
 خراسان شمالیروح الله شیرغلامی0584-2222625
9,151,842,482
rshirgholami@gmail.comکارشناس ساختمانپیمانی28کارشناسیعمرانمتوسط
 کرمانسارا ناصرنیا2442785
9,132,426,519
saranassernia@yahoo.comکارشناس فرابری داده هارسمی5 سال6 سالکارشناسیمهندسی کامپیوتر نرم افزارمتوسط
 هرمزگانمرضیه ارژنگ07613341471
9,177,601,427
m.arzhang577@gmail.comکاردان آماررسمی8سال8سالکاردانیکامپیوترزیاد
 كردستانچيا چاره خواه08713284520
9,121,798,633
charekhah@gmail.comكارشناس فناوري اطلاعاتپيماني88فوق ليسانسمديريت اجراييمتوسط
 بوشهرفتح اله مختاري0771-2524506
9,173,719,088
eng.mokhtari@gmail.comكارشناس ساختمانرسمي1519ليسانسعمرانزیاد
 کهگیلویه و بویراحمدروح اله زابلی07412222403
9,176,615,853
R_ZABOLI2004@YAHOO.COMکارشناس ساختمانقراردادی22کارشناسیعمرانزیاد
 آذربايجان غربيزليخا مهدوي وندايي3443093
9,149,364,132
mahdavi.zoleikha11@yahoo.comمهندس محاسبقراردادي حدوداًسه سالحدوداً چهار سالكارشناسيمهندسي عمران -عمرانمتوسط
 سیستان و بلوچستانمهدی هزاره مقدم05413230181
9,151,926,383
mehdi_tlk@yahoo.comکارشناس ساختمانقراردادی2 سال و 2 ماه0لیسانسمهندسی عمرانزیاد
 یزدسید مجتبی  رضوی خواه8250660-3
9,131,584,834
razavikhah1360@yahoo.comکارشناس معماریپیمانی4 سال7 سالکارشناسیمعماریمتوسط
 ایلامیداله کرمی0841-2221041
9,185,117,050
ykarami62@Gmail.comکارشناس فناوریقرار دادی2 سال2ساللیسانسکامپیو ترزیاد
 گیلانسید احمد قدسی خورسند0131-7237656
9,113,349,341
Ahmad_Ghodsi@yahoo.comکارشناس کامپیوتررسمی 1215کارشناسینرم افزار خیلی زیاد
 اصفهانایمان غفاریان03132222889
9,133,049,533
iman_gh_61@yahoo.comکارشناس فرابری داده هاپیمانی88لیسانسکامپیوترزیاد
 خراسان رضویریحانه کمال پور05117610826
kamalpoor1388@yahoo.comکارشناس مشارکتهارسمی3.510.5لیسانسمهندسی کامپیوترکم
 مازندرانعرفان آرام نژاد0151-2260944
9,113,128,593
erfan.aramnejad@gmail.comکارشناس ساختمانپیمانی8 سال8 ساللیسانسعمرانزیاد
 تهران حسن حيدري باطني88779511 داخلي 284
مسئول شناسنامهرسمي712ليسانسمهندسي عمرانمتوسط
 آذربايجان غربيمريم حقي0441  3443093   6 داخلي 304
9,149,702,068
haghimhaghi@yahoo.comكارشناس آمارپيماني5 سال5 سالليسانسآمارزیاد
 همدانجعفر غفوریان08118269300
9,181,110,477
shenasnamemadares_hamedan@nosazimadares.irکارشناس ساختمانرسمی2727لیسانسعمرانمتوسط
 البرزحميدتوصيفيان32518809-026داخلي326
9,199,127,798
hamid.tos@gmail.comكارشناس ساختمان(طراحي)پيماني2سال2سالكارشناسيمهندسي عمران-عمرانمتوسط
 هرمزگانمرضیه ارژنگ0763341471
9,177,601,427
m.arzhang577@gmail.comکارشناس فرابری داده هارسمی1112لیسانسمهندسی نرم افزارزیاد
 هرمزگانسید زهرا حسینی0763341471
9,390,542,040
szm.hosseini@gmail.comکارشناس معماریپیمانی33لیسانسمهندسی معماریزیاد
 هرمزگانسارا زارعی07633341471
کارشناس فرابری داده هاپیمانی44لیسانسنرم افزار کامپیوترزیاد