پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٨
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
نظرات خود در مورد برگزاري هرچه بهتر گردهم آيي را بنويسيد
  
هواپيماسه شنبه10/12/89 ساعت 15:30چهارشنبه 11/12/89 ساعت21بلهخير
با توجه به عدم همکاری واحد امار در صورت امکان استفاده از کلیک ویو نیز برای مدیران پروژه نیز کامل توضیح داده شود و  راه کارهایی جهت اتمام پروژه و کنترل اطلاعات ارائه گردد.
  
ماشين اداري با راننده6 صبح چهارشنبه 11 اسفند17 بعد از ظهر چهارشنبه  11 اسفندخيرخير
در مورد نرم افزار کلیک ویو و طریقه استفاده آن جهت کنترل بیشتر توضیح داده شود.
  
ماشين اداري با راننده11/12/8911/12/89خيرخير
  
ماشين اداري با رانندهسه شنبه بعدازظهرچهار شنبه بعدازظهربلهخير
  
ماشين اداري با رانندهساعت  5 صبح 11/12/89ساعت 5 عصر 11/12/89خيرخير
  
ماشين اداري با رانندهسه شنبه بعد از ظهرچهارشنبه بعد از جلسهبلهخير
لطفا زمانی از جلسه جهت توضیح در خصوص مسائل مالی پروژه که به نظر می رسد در حاشیه قرار گرفته اختصاص یافته و تکلیف اعتبارات ابلاغی به آ و پ که قابل وصول نیست تعیین گردد.
  
هواپيمامشخص نیستمشخص نیستخيرخير
  
وسيله نقليه عموميسه شنبه ساعت20پنج شنبه ساعت5.30 صبحخيربله
در مورد نرم افزار کلیک ویو و طریقه استفاده آن جهت کنترل بیشتر توضیح داده شود
  
ماشين اداري با راننده891211891211خيرخير
وضعیت اعتباری اقای حمیدمصطفی زاده شرکت می نمایند
  
هواپيمابعد از ظهر سه شنبهپنج شنبهبلهبله
لطفا بررسی کاملی در خصوص مشکلات ومسایل مالی پروژه انجام تا جواب قانع کننده ای به همکاران استان داده شود.(با توجه به اینکه تاکنون هیچ پرداختی به همکاران طرح در برخی استانها انجام نشده است)
  
ماشين اداري با رانندهساعت 13 تاريخ 10/12/89بعد از پايان جلسهبلهخير
  
هواپيماسه شنبه ساعت 12:10پنج شنبه ساعت 12:45بلهبله
  
ماشين اداري با رانندهچهارشنبه89/12/11 ساعت 4 صبحهر زماني كه آقاي ممبني اجازه بدهندخيرخير
لطفا در خصوص موارد كنترلي بيشتر بحث شود
  
هواپيماسه شنبه 10/12 89 ساعت 7:40 صبحپنج شنبه 12/12/89 ساعت 6:30 صبحبلهبله
  
هواپيماچهارشنبه 6 صبحپنج شنبه 5 عصرخيربله
  
هواپيما5.30 صبح چهارشنبه 11/12/138918.20 عصر چهارشنبه خيرخير