پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢٥ تیر ١٣٩٨
1389/10/29 09:55
فضای عکس: faza_fars
faza_fars
برخي اشكالات واضح در سيستم
با سلام ضمن تشكر از راه اندازي اين برنامه توجه مسئولين محترم را به نكات ذيل جلب مينمايم
1- با توجه به اينكه در سيستم شناسنامه كدزمين / فضا تعريف شده ؛وجود فضاهائي كه فقط كد زمين است در QlikView چگونه توجيه ميشود؟
2- با توجه به اينكه در سيستم شناسنامه فقط مناطق آموزشي و شهرستانهاي آن استان نمايش داده ميشود؛وجود فضاهائي با مناطق آموزشي ساير استانها در QlikViewچگونه توجيه ميشود؟
3-با توجه به اينكه در سيستم شناسنامه تعداد ساختمانهاي يك فضا با گزارش گرفته شده از QlikView مغايرت دارد.
4-چرا سيستم شناسنامه قابليت يك كنترل ساده كه يك مدرسه نمي تواند 121 كلاسه باشد را ندارديا 3147 كلاسه و....
5-گزارش خطايابي كه به مسئولين آمار داده شده است بر اساس دريافت دو فايل فضا و ساختمان از سيستم شناسنامه بوده است با در يافت گزارش تجميع از QlikView فايل خطايابي آن را طراحي نمائيد
پيشنهاد ميشود مكاني براي تبادل نظر در باره مسائل اين برنامه در پورتال ايجاد گردد. اذان گو
محل نگهداری تصوير: faza_fars
  • faza_fars
/_layouts/15/images/person.gif" alt="محل نگهداری تصوير: faza_fars" />
faza_fars
با سلام ضمن تشكر از راه اندازي اين برنامه توجه مسئولين محترم را به نكات ذيل جلب مينمايم
1- با توجه به اينكه در سيستم شناسنامه كدزمين / فضا تعريف شده ؛وجود فضاهائي كه فقط كد زمين است در QlikView چگونه توجيه ميشود؟
2- با توجه به اينكه در سيستم شناسنامه فقط مناطق آموزشي و شهرستانهاي آن استان نمايش داده ميشود؛وجود فضاهائي با مناطق آموزشي ساير استانها در QlikViewچگونه توجيه ميشود؟
3-با توجه به اينكه در سيستم شناسنامه تعداد ساختمانهاي يك فضا با گزارش گرفته شده از QlikView مغايرت دارد.
4-چرا سيستم شناسنامه قابليت يك كنترل ساده كه يك مدرسه نمي تواند 121 كلاسه باشد را ندارديا 3147 كلاسه و....
5-گزارش خطايابي كه به مسئولين آمار داده شده است بر اساس دريافت دو فايل فضا و ساختمان از سيستم شناسنامه بوده است با در يافت گزارش تجميع از QlikView فايل خطايابي آن را طراحي نمائيد
پيشنهاد ميشود مكاني براي تبادل نظر در باره مسائل اين برنامه در پورتال ايجاد گردد. اذان گو
11389/10/29 09:551389/10/29 09:55
ویرایش شده1389/10/29 17:20
فضای عکس: khodamorad mombeny
khodamorad mombeny
با سلام در خصوص زمين خالي در كليك ويو در بخش وضعيت زمين از لحاظ وجود بنا مي توان فيلتر كرد  در خصوص بند 2 اين موارد در اخذ كد اشتباه شده است كه بايد در فرم زمين بايد اصلاح نشاني كرد و اگر اشكالي هست بايد برطرف شود ضمن اينكه چون ممكن است استاني زميني در استان ديگر داشته باشد مثلااستان كرمان يك فضاي رفاهي بسيار بزرگي در مشهد طرقبه دارد بنابراين بايد بتواند اين فضا را ثبت كند به همين خاطر نمي توانستيم در سيستم استان آموزشي را با استان جغرافيايي مرتبط كنيم
در خصوص بند 3 اگر مورد را مشخصاً مطرح كنيد بهتر مي توان قضاوت كرد در خصوص بند 4 كنترل چند كلاسه بودن در فرم فضا حق با شماست بايد حدي براي آن قائل مي شديم ولي با همين مكانيزم كنترل بعد از عمليات بايد رفع اشكال كرد در مورد بند 5 گروه كنترلي در سازمان مركب از همكاران دفتر برنامه ريزي ونظارت تشكيل شده است كه اين كار را حتماً انجام مي دهند وتا 2 بهمن انشاءالله در دسترس استانها قرار مي دهيم ذر خصوص پيشنهاد آخر شما نيز اين ليست در بخش كنترل پورتال فضا ايجاد شد كه شما الان در آن اظهار نظر كرديد در پايان ازحسن توجه شما تشكر مي كنم ممبني

محل نگهداری تصوير: khodamorad mombeny
  • khodamorad mombeny
/_layouts/15/images/person.gif" alt="محل نگهداری تصوير: khodamorad mombeny" />
khodamorad mombeny
با سلام در خصوص زمين خالي در كليك ويو در بخش وضعيت زمين از لحاظ وجود بنا مي توان فيلتر كرد  در خصوص بند 2 اين موارد در اخذ كد اشتباه شده است كه بايد در فرم زمين بايد اصلاح نشاني كرد و اگر اشكالي هست بايد برطرف شود ضمن اينكه چون ممكن است استاني زميني در استان ديگر داشته باشد مثلااستان كرمان يك فضاي رفاهي بسيار بزرگي در مشهد طرقبه دارد بنابراين بايد بتواند اين فضا را ثبت كند به همين خاطر نمي توانستيم در سيستم استان آموزشي را با استان جغرافيايي مرتبط كنيم
در خصوص بند 3 اگر مورد را مشخصاً مطرح كنيد بهتر مي توان قضاوت كرد در خصوص بند 4 كنترل چند كلاسه بودن در فرم فضا حق با شماست بايد حدي براي آن قائل مي شديم ولي با همين مكانيزم كنترل بعد از عمليات بايد رفع اشكال كرد در مورد بند 5 گروه كنترلي در سازمان مركب از همكاران دفتر برنامه ريزي ونظارت تشكيل شده است كه اين كار را حتماً انجام مي دهند وتا 2 بهمن انشاءالله در دسترس استانها قرار مي دهيم ذر خصوص پيشنهاد آخر شما نيز اين ليست در بخش كنترل پورتال فضا ايجاد شد كه شما الان در آن اظهار نظر كرديد در پايان ازحسن توجه شما تشكر مي كنم ممبني

با سلام در خصوص زمن خالي در كليك ويو در بخش وضعيت زمين از لحاظ وجود بنا مي توان فيلتر كرد  در خصوص بند 2 اين موارد در اخذ كد اشتباه شده است كه بايد در فرم زمين بايد اصلاح نشاني كرد و اگر اشكالي هست بايد برطرف شود ضمن اينكه چون ممكن است استاني زميني در استان ديگر داشته باشد مثلااستان كرمان يك فضاي رفاهي بسيار بزرگي در مشهد طرقبه دارد بنابراين بايد بتواند اين فضا را ثبت كند به همين خاطر نمي توانستيم در سيستم استان آموزشي را با استان جغرافيايي مرتبط كنيم
در خصوص بند 3 اگر مورد را مشخصاً مطرح كنيد بهتر مي توان قضاوت كرد در خصوص بند 4 كنترل چند كلاسه بودن در فرم فضا حق با شماست بايد حدي براي آن قائل مي شديم ولي با همين مكانيزم كنترل بعد از عمليات بايد رفع اشكال كرد در مورد بند 5 گروه كنترلي در سازمان مركب از همكاران دفتر برنامه ريزي ونظارت تشكيل شده است كه اين كار را حتماً انجام مي دهند وتا 2 بهمن انشاءالله در دسترس استانها قرار مي دهيم در پايان ازحسن توجه شما تشكر مي كنم ممبني
01389/10/29 17:171389/10/29 17:20