پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٨
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
قزوین
1,721
1,500
600
خيرخير
  
زنجان
2,000
1,856
960
بليخير
  
چهارمحال و بختیاری
2,000
2,000
770
بليخير
  
خراسان شمالی
1,800
1,300
500
بليخير
  
خراسان جنوبی
2,104
1,300
1,300
بليخير
  
خراسان رضوی
6,500
3,500
2,700
خيرخير
  
فارس
8,000
4,021
2,078
بليخير
  
سمنان
1,000
980
500
بليخير
  
کرمانشاه
3,740
3,070
2,389
خيرخير
  
همدان
3,185
725
623
بليخير
  
اردبيل
2,500
1,700
1,100
براي هزينه هاي جاري صرف شده و 70درصد پول مانده است به پرسنل دستمزد پرداخت نشده است.در صورت ارائه قرارداد بلامانع مي باشد و هيچ هزينه اي جذب نشده است.
  
بوشهر
1,620
900
500
خيرخير
  
سیستان وبلوچستان
5,363
2,850
1,400
بليخير
  
كهگيلويه و بويراحمد
2,500
1,650
900
بليخير
  
لرستان
3,600
2,700
1,300
بليخير
  
قم
1,000
800
500
خبرخیر
  
آذربايجان غربي
4,200
1,840
910
بليخير
  
کردستان
2,995
2,000
500
بليخير
  
یزد
1,900
900
800
خيرخير
  
هرمزگان
4,000
2,730
2,300
بليبلي
  
آذربایجان شرقی
5,600
5,600
5,343
بليبلي
  
تهران
6,000
5,000
2,800
خيرشهرتهران جذب نشده و شهرستانهاي تهران در حال جذب شدن است
  
خوزستان
6,000
4,850
3,200
بليخير
  
گلستان
2,300
1,210
753
بليخير
  
مركزي
2,300
1,100
929
بليمكاتبات كرديم سندها را زديم قرار است پرداخت كنند
  
گيلان
4,815
3,099
350
بليخير
  
کرمان
5,184
2,851
1,850
خيرخير
  
اصفهان
5,200
3,200
800
خيرخير