پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
خراسان جنوبي
2,300
2,340
0
2,100
  
faza_southkhorasan
تهران
5,600
6,000
0
4,600
  
faza_tehran
زنجان
2,000
1,900
100
2,100
  
faza_zanjan
قزوين
1,800
1,500
0
1,750
  
faza_ghazvin
همدان
3,200
0
0
3,200
  
faza_hamedan
كرمان
5,500
4,300
1,200
4,600
  
faza_kerman
كردستان
3,500
3,200
0
3,500
  
faza_kordestan
گلستان
2,300
3,000
0
2,400
  
faza_golestan
چهارمحال و بختياري
2,000
2,050
0
1,700
  
faza_charmahal
مركزي
2,300
2,300
0
2,400
  
faza_markazi
آذربايجان غربي
4,000
3,400
600
5,000
  
faza_westazarbaijan
هرمزگان
4,000
2,100
0
3,300
  
khodamorad mombeny
لرستان
4,250
3,600
0
4,300
  
faza_lorestan
خوزستان
6,000
6,100
0
6,100
  
faza_khoozestan
ايلام
1,300
1,600
0
2,500
  
faza_ilam
گيلان
3,613
4,700
0
4,700
  
faza_guilan
اصفهان
5,200
6,000
0
6,300
  
faza_esfahan
سيستان و بلوچستان
6,000
1,200
0
5,500
  
faza_sistan
سمنان
1,150
1,600
0
1,600
  
faza_semnan
مازندران
4,100
3,150
950
4,500
  
faza_mazandaran
قم
1,000
1,000
0
2,000
  
faza_qom
كرمانشاه
3,600
3,000
600
1,730
  
faza_kermanshah
خراسان رضوي
6,500
4,000
2,500
6,100
  
faza_khorasan
خراسان شمالي
1,600
1,700
0
1,800
  
faza_northkhorasan
اردبيل
2,500
1,850
250
2,600
  
faza_ardabil
كهگيلويه و بويراحمد
2,500
2,100
600
2,100
  
faza_kohgilooyeh
فارس
7,300
0
0
7,300
  
khodamorad mombeny
آذربايجان شرقي
5,600
5,600
0
5,600
  
faza_eastazarbaijan
فارس
7,300
7,000
0
7,300
  
faza_fars
يزد
2,300
1,500
800
2,000
  
faza_yazd