پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٨
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
توضيحات در مورد بازديدها
  
آذربايجان شرقيخوبخيلي خوببله
  
آذربايجان غربيخوبمتوسطبله
  
اردبيلخوبخوببله
  
ايلامخوبخيلي خوببله
  
بوشهرخوبخوببله
  
ضمیمهتهرانمتوسطمتوسطبله
صحت اطلاعات GIS مورد ترديد است ( پيوست)
  
چهارمحال و بختياريمتوسطمتوسطبله
  
خراسان شماليخوبمتوسطبله
  
خراسان جنوبيخوبخيلي خوببله
  
خراسان رضويخوبخوببله
  
خوزستانخوبخوببله
  
زنجانخوبمتوسطبله
  
سمنانمتوسطخوببله
  
سيستان و بلوچستانخوبخوببله
  
فارسخوبخوببله
  
قزويناز فرايندها بازديد نشده استمتوسطبله
بازديد از استان به منظور آموزش صورت گرفته ودر آن هنگام ، دبيرخانه پروژه شكل نگرفته بود
  
قمخوبمتوسطبله
  
كرمانمتوسطمتوسطبله
  
كردستانمتوسطمتوسطبله
  
كرمانشاهخوبمتوسطبله
  
كهگيلويه و بويراحمدمتوسطخوببله
  
گلستانخوبخوببله
  
گيلانخوبخوببله
  
لرستانخوبخوببله
  
مازندرانضعيفخوببله
  
مركزيضعيفخوببله
  
هرمزگانمتوسطضعيفخير
 
  
همدانخوبضعيفخير
 
  
يزدمتوسطخوببله
  
اصفهانخوبمتوسطبله