پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨
  
نوع هزينه
ميزان تخميني هزينه
  
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
قزوين
مشاور
50000000
  
قزوين
ماليات
80000000
  
قزوين
مديريت
100000000
  
قزوين
سربار
500000000