پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨
  
  
  
  
  
  
  
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
كرمانروز
نوسازي مدارس
  
زنجانتطبيق كد فضا و بكفاروز
20
نوسازي مدارس
  
زنجانتطبيق كد فضا و GISروز
20
نوسازي مدارس
  
زنجانساماندهي آرشيو نقشهروز
60
نوسازي مدارس
  
زنجانبرداشت اطلاعاتروز
90
نوسازي مدارس
  
زنجانوسيله نقليهروز
90
نوسازي مدارس
  
گيلان2 تا 8 مردادبرداشت اطلاعاتروز
5
نوسازي مدارس
  
قزوينتطبيق كد فضا و بكفاروز
15
نوسازي مدارس
  
قزوينتطبيق كد فضا و بكفاروز
15
آموزش و پرورش
  
قزوينتطبيق كد فضا و GISروز
30
نوسازي مدارس
  
قزوينساماندهي آرشيو نقشهروز
30
نوسازي مدارس
  
قزوينبرداشت اطلاعاتروز
120
نوسازي مدارس
  
قزوينوسيله نقليهروز
120
نوسازي مدارس