پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨
  
  
  
  
توضيحات
  
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
زنجانبرگزاري جلسات توجيهيريال
20,000,000
  
زنجانمطالعات ميدانيريال
80,000,000
  
زنجانمتر ليزريريال
25,300,000
  
زنجانغذا و پذيراييريال
10,000,000
  
زنجانپهناي باند اينترنتريال
10,000,000
  
زنجانخريد دستگاه GPSريال
35,000,000
  
قزوينبرگزاري جلسات توجيهيتعداد
65
جلسه
  
قزوينبرگزاري جلسات توجيهيريال
58,500,000
65جلسه*15نفر بطور ميانگين*30000ريال مبلغ ساعت *2ساعت مدت جلسه
  
قزوينمطالعات ميدانيتعداد
1,750
جلد شناسنامه
  
قزوينمطالعات ميدانيريال
507,500,000
3نفر در روز*50000ريال ماموريت+(8ساعت در روز*40000ريال در هر ساعت)برابر با هزينه خودرو+20000هزينه كاغذ وكپي+(3نفر*2ساعت *30000هزينه هر ساعت)برابر با اضافه كاري +50000هزينه متفرقه+هزينه جي پي اس برابر با(2نفر*50000ريال نرخ ماموريت+8ساعت*40000نرخ ساعت+50000متفرقه)=X
  
قزوينخريد دستگاه GPSتعداد
6
  
قزوينخريد دستگاه GPSريال
23,100,000
  
قزوينمتر ليزريتعداد
6
  
قزوينمتر ليزريريال
2,100,000
  
قزوينپهناي باند اينترنت-
1
1مگا
  
قزوينپهناي باند اينترنتريال
70,000,000
براي 6ماه
  
قزوينغذا و پذيراييريال
130,000,000
تعداد فضا*70000قيمت يك وعده غذا+750000ساير هزينه ها