پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢٥ تیر ١٣٩٨
1390/10/1 13:55 توسطfaza_khorasan
847/10/13 13:00
1390/10/1 13:55 توسطfaza_khorasan
پاسخ پاسخ
1390/10/1 13:55 توسطfaza_khorasan
1
1390/10/1 13:55 توسطfaza_khorasan
15025773
1390/10/1 13:55 توسطfaza_khorasan
15025773
مساحت طبقات ساختمان شماره 1 با مساحت اعیانی مطابقت ندارد
خطا ی بالا به همراه خطای جمع مساحت ساختمانها رفع نمی گردد.
پست شده:1390/10/12 13:00 توسطjila amini
پست شده:1390/10/12 13:00 توسطjila amini
پاسخ پاسخ
پست شده:1390/10/12 13:00 توسطjila amini
0
پست شده:1390/10/12 13:00 توسطjila amini
پست شده:1390/10/12 13:00 توسطjila amini