پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٩ تیر ١٣٩٨
1390/10/8 10:37 توسطfaza_southkhorasan
847/10/13 12:41
1390/10/8 10:37 توسطfaza_southkhorasan
پاسخ پاسخ
1390/10/8 10:37 توسطfaza_southkhorasan
1
1390/10/8 10:37 توسطfaza_southkhorasan
کد 21208796 ثبت (تأیید نهایی) نمی شود
1390/10/8 10:37 توسطfaza_southkhorasan
کد 21208796 ثبت (تأیید نهایی) نمی شود
کد 21208796 هنگام کنترل تا مرحله کنترل مساحت ساختمانها پیش رفته و متوقف می شود.
لطفاً بررسی فرمایید.
پست شده:1390/10/12 12:41 توسطjila amini
پست شده:1390/10/12 12:41 توسطjila amini
پاسخ پاسخ
پست شده:1390/10/12 12:41 توسطjila amini
0
پست شده:1390/10/12 12:41 توسطjila amini
پست شده:1390/10/12 12:41 توسطjila amini
ظاهراً برطرف شده. تست كنيد