پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢٥ تیر ١٣٩٨
1390/7/23 13:06 توسطfaza_westazarbaijan
847/8/1 10:07
1390/7/23 13:06 توسطfaza_westazarbaijan
پاسخ پاسخ
1390/7/23 13:06 توسطfaza_westazarbaijan
1
1390/7/23 13:06 توسطfaza_westazarbaijan
ثبت نمي كند
1390/7/23 13:06 توسطfaza_westazarbaijan
ثبت نمي كند
ثبت نمي كند
 
فوري پلان
سلام خانممهندس عزيز
خواهشمند است پيرو مذاكره قبلي تلفني آخرين پلانهاي استيجاري رانيز كه كليه ي اشكالات آنها برطرف شده است راثبت نهايي فرماييد قبلاً از زحمات شما قدرداني مي گردد.
14390114  و  13069981   و  14389400 و  14738108  و 13072569
فضاهايي كه سيستم ثبت نمي كند : 23743986 و 18894725 و15461339 و12667157 و 16034861
پست شده:1390/7/30 10:07 توسطjila amini
پست شده:1390/7/30 10:07 توسطjila amini
پاسخ پاسخ
پست شده:1390/7/30 10:07 توسطjila amini
0
پست شده:1390/7/30 10:07 توسطjila amini
پست شده:1390/7/30 10:07 توسطjila amini