پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٩ تیر ١٣٩٨
ویرایش شده1391/4/18 08:40 توسطfaza_southkhorasan
ضمیمه
848/4/26 10:45
ویرایش شده1391/4/18 08:40 توسطfaza_southkhorasan
ضمیمه
پاسخ پاسخ
ویرایش شده1391/4/18 08:40 توسطfaza_southkhorasan
ضمیمه
1
ویرایش شده1391/4/18 08:40 توسطfaza_southkhorasan
ضمیمه
اصلاح فرم "بخش تکمیلی"
ویرایش شده1391/4/18 08:40 توسطfaza_southkhorasan
ضمیمه
اصلاح فرم "بخش تکمیلی"
با سلام
در فرم ثبت مشخصات زمین، وقتی فرم "بخش تکمیلی" را فراخوانی می کنیم، ترتیب آیتم ها با آنچه در فرم زمین نوشته شده مطابقت ندارد. با توجه به اینکه برداشت کنندگان شماره بخش تکمیلی را در فرم کاغذی ثبت می کنند، اپراتور نیز همین شماره را در نرم افزار در فرم "بخش تکمیلی" تیک می زند و معمولاً توجهی به عناوین بخشها ندارد. لذا خواهشمند است ترتیب آیتم ها را در سیستم اصلاح فرمایید.
برای درک بهتر موضوع تصویر پیوست را ملاحظه فرمایید.
پست شده:1391/4/27 10:45 توسطjila amini
پست شده:1391/4/27 10:45 توسطjila amini
پاسخ پاسخ
پست شده:1391/4/27 10:45 توسطjila amini
0
پست شده:1391/4/27 10:45 توسطjila amini
پست شده:1391/4/27 10:45 توسطjila amini
با سلام
چشم، اصلاح مي شود.